Nurses' experiences of attending women in pre- and post-abortion care - A qualitative interview study with nurses in the public health sector in Argentina

DSpace Repository

Nurses' experiences of attending women in pre- and post-abortion care - A qualitative interview study with nurses in the public health sector in Argentina

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Nurses' experiences of attending women in pre- and post-abortion care - A qualitative interview study with nurses in the public health sector in Argentina
Author Sjöstrand, Frida
Date 2015
English abstract
Aim: The aim of the study was to illuminate the experiences of registered nurses attending women in pre- and/or post-abortion care in the public health sector in the provinces of Neuquén and Río Negro, Argentina. Background: Nurses working in primary care are receiving women in need of abortion but due to the restrictive law the care provided depends on the individual health professional. Abortion is illegal in Argentina with few exceptions and even though health professionals in the public health sector are obliged to provide post-abortion care clandestine abortion is the major cause of maternal mortality. Methods: A qualitative research design involving semi-structured interviews with seven nurses selected by purposive sampling. The collected data was analyzed using the method of content analysis outlined by Philip Burnard. Results: Four categories emerged from the analysis; Nurse-patient relationship, Nurses approach to abortion and preventive measures, Significance of support and knowledge in providing care and Experiencing obstacles in abortion care. Each category was divided into two subcategories. Conclusion: The nurse’s experiences of pre- and post-abortion care varied due to their background, workplace and attitude on abortion. Several nurses felt limited by the restrictive law and lack of knowledge and support from co-workers. However by educating themselves and creating networks with other health professionals many nurses were accompanying women in need of abortion or post-abortion care.
Swedish abstract
Syfte: Studiens syfte var att belysa sjuksköterskors erfarenhet av abortvård i den offentliga vården i provinserna Neuquén och Río Negro, Argentina. Bakgrund: Sjuksköterskor som arbetar i primärvården möter kvinnor i behov av abort men på grund av den restriktiva lagstiftningen beror vården som erbjuds på den enskilda sjukvårdspersonalen. Abort är olagligt i Argentina, med några få undantag, och även om sjukvårdspersonal är skyldig att erbjuda eftervård vid abort så är illegala aborter den vanligaste orsaken till mödradödlighet i landet. Metod: En kvalitativ studiedesign med semi-strukturerade intervjuer med sju sjuksköterskor, som valdes genom ändamålsenligt urval. Insamlad data analyserades genom Philip Burnards metod för innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier; Relationen mellan sjuksköterska och patient, Betydelsen av stöd och kunskap för att vårda, Sjuksköterskans inställning till abort och förebyggande metoder och Upplevelsen av hinder i abortvården. Varje kategori delades in i två underkategorier. Slutsats: Sjuksköterskornas erfarenhet av för- och eftervård vid abort skiljde sig åt beroende på deras bakgrund, arbetsplats och inställning till abort. Flera sjuksköterskor kände sig begränsade av den restriktiva lagstiftningen, brist på kunskap och stöd från kollegor. Genom att utbilda sig själva och skapa nätverk med annan hälso- och sjukvårdspersonal så kunde många av sjuksköterskorna erbjuda vård till kvinnor i behov av abort eller eftervård.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 33
Language eng (iso)
Subject Abortion care, Argentina, Ethics of care, Nurses, Women
Abortvård, Argentina, Kvinnor, Omvårdnadsetik, Sjuksköterskor
Handle http://hdl.handle.net/2043/20151 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics