Att vårda HIV-positiva patienter

DSpace Repository

Att vårda HIV-positiva patienter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Att vårda HIV-positiva patienter
Author Allered, Connie ; Karlsson, Natalie
Date 2016
English abstract
Background: HIV still poses a major public health problem globally with the highest prevalence in the Southern Sahara in Africa. Today HIV-infected patients are treated with antiviral drugs in industrialized countries where they have access to the medications. Previous research has shown nurses' negative attitudes towards caring for patients with HIV infection and the lack of adequate knowledge on HIV. Aim: The aim of this study was to examine health personnel’s experiences of caring for HIV-positive patients. Method: A literature review with thematic analysis of ten scientific articles with qualitative approach was conducted. Results: Nurses and doctors had experienced challenges, stigma, dedication to their work, stress and burnout and fear when caring for HIV-positive patients. Conclusion: Most experiences that health personnel experienced pointed at the difficulties and consequences of the patients' vulnerability. Despite the negative experiences the staff experienced a passion for their work and a willingness to work with HIV-positive patients because of the developing knowledge and the will to care for a vulnerable patient population.
Swedish abstract
Bakgrund: HIV innebär fortfarande ett stort globalt folkhälsoproblem med störst prevalens i Södra Sahara i Afrika. Idag behandlas HIV-infekterade patienter med antivirala läkemedel i industriländer där tillgång till läkemedel finns. Tidigare forskning har visat på sjuksköterskors negativa attityd till att vårda patienter med en HIV-infektion och bristen på adekvat kunskap gällande HIV. Syfte: Studiens syfte var att belysa vårdpersonalens upplevelser av att vårda HIV-positiva patienter. Metod: Litteraturstudie med en tematisk analys av tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Resultat: Sjuksköterskor och läkare uppgav att de upplevt utmaningar, stigma, dedikation för arbetet, stress och utbrändhet samt rädsla i vården av HIV-positiva patienter. Konklusion: De flesta upplevelser som vårdpersonalen upplevde pekade åt svårigheterna och följderna av patienternas utsatthet. Trots de negativa upplevelserna så upplevde personalen en passion till deras arbete och en vilja att arbeta med HIV-positiva patienter, dels för den utvecklande kunskapen samt för viljan att vårda en utsatt patientgrupp.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 30
Language swe (iso)
Subject HIV
Sjuksköterska
Upplevelser
Vårda
Vårdpersonal
Handle http://hdl.handle.net/2043/20156 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics