Post Stroke Fatigue

DSpace Repository

Post Stroke Fatigue

Details

Files for download
Icon
Post stroke fatigue ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Post Stroke Fatigue
Author Larsson, Julia ; Mattsson, Sofia
Date 2016
English abstract
Background: Stroke is a disease that affects the arteries leading to and within the brain and occurs when the tissue of the brain doesn´t get oxygen enough. Stroke can have an impact on any of the functions of the brain, leading to both physical and cognitive deficits. One of the most frequent consequences after stroke is fatigue. Aim: To explore how fatigue as a post stroke condition impacts on the daily life of the individual. Method: A systematic literature review where ten qualitative scientific articles have been examined and reviewed according to the template for qualitative research by SBU. Results: Living with post stroke fatigue means making several changes in activities of daily living or completely having to give up on the activity. To be dependent on others causes a negative effect on self-confidence and feelings of guilt. Conclusion: Strong evidence supports that fatigue has impact on daily life in terms of occupational performance, activities of daily living, social life and self-confidence. Keywords: Daily life, Fatigue, Stroke
Swedish abstract
Bakgrund: Stroke är ett samlingsnamn på de symtom som uppstår när hjärnans nervvävnad skadas på grund av hämmad syretillförsel. Stroke kan påverka vilken funktion som helst i hjärnan, vilket leder till fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar. En av de vanligaste konsekvenserna efter stroke är fatigue. Syfte: Att undersöka hur fatigue som konsekvens av stroke påverkar individens dagliga liv. Metod: En systematisk litteraturstudie där tio stycken vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats använts och kvalitetsgranskats utifrån SBU´s granskningsmall för kvalitativa studier. Resultat: Att leva med post stroke fatigue innebär en förändring i det dagliga livet. Individerna tvingas avstå helt eller göra större förändringar i aktiviteter som tillhör vardagen. Att vara beroende av andras hjälp och att inte kunna möta de krav som ställs på individerna medför både skuldkänslor och försämrat självförtroende. Slutsats: Det finns starkt vetenskapligt stöd för att post stroke fatigue har inverkan på arbetsliv, det sociala livet, aktiviteter och synen på identitet och självbild. Nyckelord: Dagligt liv, Fatigue, Stroke
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject Daily life
Fatigue
Stroke
Handle http://hdl.handle.net/2043/20160 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics