En fallstudie över utvärderingsfaktorer i anknytning till Supply Chain Management

DSpace Repository

En fallstudie över utvärderingsfaktorer i anknytning till Supply Chain Management

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En fallstudie över utvärderingsfaktorer i anknytning till Supply Chain Management
Author Pålsson, Erik ; Nortey, Richard
Date 2015
English abstract
The development in the 21th century has resulted in that more companies than ever have access to the manufacturing industry. This development has contributed to a globalization trend, which in turn has resulted in that business operating in the manufacturing industry are competing on different terms than before. From having strived to possess all parts of the supply chain utilities they nowadays use external suppliers and cooperates integrated with them to promote a global value generation. Thus, firms no longer compete against each other. Rather it is now the distribution chains, operating in the same industry that rivals. This is because the former approach is no longer sustainable in the newly developed global approach. The global approach, however, requires that all involved distributors communicate well with each other within the supply chains. This is to support the information flow and streamline the production and distribution of the products manufactured or offered services. In order to improve the communication possibilities within the supply chains companies nowadays use global information systems. Previously published research in this area highlights the importance of innovative improvements related to these. This is to build a sustained internal efficiency while strengthening integration in the supply chains. Thus, advantageous decisionmaking regarding the evaluation factors related to supply chain information systems essential to ensure, particularly in the manufacturing industry where competition is tough. A case study has been conducted within Cloetta Scandinavia, a company that in the highest degree is working within the manufacturing industry’s framework. In interaction with the company, potential evaluation factors related to Supply Chain Management has been reviewed and evaluated based on the situation in practice.
Swedish abstract
2000-talets digitaliserade samhällsera har bidragit till att allt fler aktörer fått tillträde till den tillverkande industrin. Denna utveckling har bidragit till en globaliseringstrend, vilken resulterat i att företagen verksamma inom den tillverkande industrin konkurrerar på andra villkor än tidigare. Från att ha strävat efter att äga samtliga delar av distributionskedjan utnyttjar man numera externa leverantörer och samarbetar integrerat med dessa för att främja en, för distributionskedjan, global värdegenerering. Således konkurrerar företagen inte längre mot varandra. Snarare är det numera distributionskedjorna, verksamma inom samma bransch, som rivaliserar. Detta då det tidigare förhållningssättet inte längre är hållbart i en global omvärld. Det globala förhållningssättet kräver dock att samtliga involverade aktörer kommunicerar väl med varandra inom distributionskedjorna. Detta för att stödja informationsflödet och effektivisera produktionen och distributionen av de tillverkade produkterna eller tjänsterna. I syfte att förbättra kommunikationsmöjligheterna inom distributionskedjorna används globala informationssystem. Tidigare publicerad forskning på området belyser vikten av innovativa förbättringsåtgärder i anknytning till dessa. Detta för att underbygga en bibehållen intern effektivitet och samtidigt stärka integrationen inom distributionskedjorna. Därmed är fördelaktiga beslutsprocesser gällande utvärderingsfaktorer i anknytning till distributionskedjornas informationssystem väsentliga att se till, inte minst inom den tillverkande industrin, där konkurrensen är hård. En fallstudie har genomförts på Cloetta-Skandinavien, ett företag som i högsta grad befinner sig inom den tillverkande industrins ramar. I samspel med företaget har potentiella utvärderingsfaktorer i anknytning till Supply Chain Management granskats och utvärderats utifrån situationen i praktiken.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 51
Language swe (iso)
Subject Affärssystem
EDI
Informationssystem
Kund
Distributionskedja
Supply Chain Mangement
Handle http://hdl.handle.net/2043/20165 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics