Scientific approach in clinical placement in nursing education -Phenomenographic study

DSpace Repository

Scientific approach in clinical placement in nursing education -Phenomenographic study

Details

Files for download Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Scientific approach in clinical placement in nursing education -Phenomenographic study
Author Gillrell, Charlotte
Date 2016
English abstract
Gillrell, C. Scientific approach in clinical placement in nursing education. A phenomenographic study. Degree project in Care Science 15 credits. Malmö University: Faculty of health and society, Department of Care Science, 2015. It is a challenge for nursing students to identify the care needs of a patient. Current study has focused what the supervising nurse perceived to be the center of a scientific approach in nursing and how the phenomenon was communicated to the nursing students. The results showed variation in the purpose of a scientific approach. Some supervisors perceived that the purpose of the phenomenon was to identify care needs, others meant that the aim was to carry out nursing flexible based on factual knowledge and what was best for the patient. The strongest support for the goal of a scientific approach in nursing work was to provide the best and safest care for a specific patient. The phenomenon of scientific approach could be communicated, in the clinical placement, if given the time and space, and if the student had structured learning activities and reflection in action, and on action.
Swedish abstract
Gillrell, C. Vetenskapligt förhållningssätt i verksamhetsförlagd-sjuksköterskeutbildning. Fenomenografisk studie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för Vårdvetenskap, 2015. Det är en utmaning för sjuksköterskestudenten att identifiera omvårdnadsbehov hos en patient. Aktuell studie har fokuserat på vad den handledande sjuksköterskan uppfattar vara centralt i ett vetenskapligt förhållningssätt i omvårdnadsarbetet och hur fenomenet förmedlas till sjuksköterskestudenter. Resultatet visade variation i syftet med ett vetenskapligt förhållningssätt. En del handledare uppfattade att syftet med fenomenet var att identifiera omvårdnadsbehov, andra menade att syftet var att utföra omvårdnad flexibelt utifrån faktakunskap och vad som var det bästa för patienten. Starkast stöd för målet med ett vetenskapligt förhållningssätt i omvårdnadsarbetet var att ge den bästa och säkraste vården för specifik patient. Fenomenet vetenskapligt förhållningssätt kunde förmedlas om den verksamhetsförlagda utbildningen gavs tid, utrymme och hade strukturerade läraktiviteter samt reflektion i handling, och på handling.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject Clinical placement, nurse student, phenomenography, scientific approach
Handle http://hdl.handle.net/2043/20188 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics