Att integrera jämställdhet i länstransportplanering : Slutredovisning av forskningsprojektet Implementering av metod för jämställdhetskonsekvensbedömning (JKB) i svensk transportinfrastrukturplanering

DSpace Repository

Att integrera jämställdhet i länstransportplanering : Slutredovisning av forskningsprojektet Implementering av metod för jämställdhetskonsekvensbedömning (JKB) i svensk transportinfrastrukturplanering

Details

Files for download
Icon
Slutrapport från ...
Overview of item record
Publication Report
Title Att integrera jämställdhet i länstransportplanering : Slutredovisning av forskningsprojektet Implementering av metod för jämställdhetskonsekvensbedömning (JKB) i svensk transportinfrastrukturplanering
Author Levin, Lena ; Faith-Ell, Charlotta ; Scholten, Christina ; Aretun, Åsa ; Halling, Jon ; Thoresson, Karin
Date 2016
Swedish abstract
Denna rapport sammanfattar forskningsprojektet Implementering av metod för jämställdhetskonsekvensbedömning (JKB) i svensk transportinfrastrukturplanering som inleddes år 2013. Syftet med projektet har varit att vidareutveckla och testa modellen för Jämställdhetskonsekvensbedömning (JKB) som föreslås i rapporten Kön i Trafiken. 1 Särskilt lades fokus på de jämställdhetspolitiska målen om ekonomisk jämställdhet samt jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Vidare syftade projektet till att kartlägga kunskapsbehov (om jämställdhet) och att utforma en fortbildningskurs på högskolenivå i JKB för yrkesverksamma inom transportplaneringen. Projektet utgick från de transportpolitiska målen om jämställdhet och de nationella jämställdhetsmålen. Särskilt lades fokus på de jämställdhetspolitiska målen om ekonomisk jämställdhet samt jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet eftersom dessa mål visat sig extra svåra att verksamhetsanpassa i transportplaneringen. Tidigare forskning visar att målen om ekonomisk jämställdhet och jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, kan hanteras bäst i tidiga skeden av planeringen och att dessa mål har stor betydelse på en övergripande nivå när platser för sysselsättning, utbildning och försörjning knyts ihop med platser för boende och andra aktiviteter i människors vardagsliv.2 Det innebär till exempel satsningar på regionala pendlingsstråk, att transportlösningar integreras i regionala utvecklingsmål och arbetet med att förstärka medborgarnas tillgång till nya arbetsmarknadsregioner (regionförstoring). Tidigare forskning visar också att ökad pendling gynnar mäns karriärutveckling i högre utsträckning och att kvinnor som grupp, har svårare att dra nytta av regionförstoringens fördelar.3 Vart fjärde–femte år utformas en länstransportplan för var och en av de 20 regionerna i Sverige. Dessa planer ligger till grund för satsningar inom transportområdet för 10–15 år framåt i tiden. Planerna används vid prioriteringar av större satsningar på såväl nationell, regional och lokal nivå. Det är således ett viktigt övergripande arbete som utförs av regionerna.
Publisher Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, K2
Series/Issue K2 Research;1
ISBN 978-91-7623-658-1
Pages 1-80
Language swe (iso)
Subject Strategisk transportplanering
Jämställdhet
Metod
Konsekvensbedömning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/20223 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics