Sjuksköterskors upplevelse av rådgivning om sexuell hälsa med hjärtsjuka patienter

DSpace Repository

Sjuksköterskors upplevelse av rådgivning om sexuell hälsa med hjärtsjuka patienter

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjuksköterskors upplevelse av rådgivning om sexuell hälsa med hjärtsjuka patienter
Author Karlsson, Stefan ; Jakobsson, Robin
Date 2016
English abstract
Aim: To highlight nurses experience of sexual counseling of cardiac patients. Background: Cardiovascular diseases are the most common public health disease in Sweden and are the most common cause of death today. A cause of cardiovascular diseases is a decrease of the patient’s sexual health which neither the patient nor the health care professionals dares to bring up. Method: Using SBU:s working procedure, a literature review was compiled. The review consisted of ten studies obtained from the Cinahl and PubMed database. Result: The result of the ten studies synthesized the nurses experience of sexual counseling with cardiac patients into four different themes: Lack of knowledge, Uncomfortableness, Absence of guidelines and an array of barriers that were an obstacle to the sexual counseling. Conclusion: Overall, the nurses experienced uncomfortableness with the sexual counseling with cardiac patients. This feeling was a consequence of a lack of knowledge that it itself stems from an absence of routines and guidelines.
Swedish abstract
Syfte: Syftet är att belysa sjuksköterskors upplevelser av rådgivning till hjärtsjuka patienter kring deras sexuella hälsa Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den största folksjukdomen i Sverige och är idag den vanligaste dödsorsaken. En följd för patienterna med dessa sjukdomar är en försämrad sexuell hälsa vilket varken eller vårdpersonalen vågar beröra i mötet dem emellan. Metod: Med hjälp av SBU:s arbetsprocess genomföra en litteraturstudie bestående av tio primärstudier. Litteratursökningen gjordes i Cinahl och PubMed Resultat: Resultatet syntetiserades och via tio utvalda artiklarna sammanfattades sjuksköterskornas upplevelser av rådgivning om sexuell hälsa med hjärtsjuka patienter i fyra teman: Kunskapsbrist, Obekvämhet, Avsaknad av riktlinjer samt en rad barriärer som stod till hinder för rådgivningen. Slutsats: Sjuksköterskor känner sig överlag obekväma i rådgivandet med hjärtsjuka patienter om deras sexuella hälsa. Obekvämheten grundar sig i en kunskapsbrist som har uppstått i en avsaknad av rutin och riktlinjer.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject Hjärtsjukdom
Litteraturstudie
Rådgivning
Sexuell hälsa
Sjuksköterska
Upplevelse
Experience
Heart disease
Litterature review
Nurse
Sexual counseling
Handle http://hdl.handle.net/2043/20234 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics