Kalendegatan som Shared Space – ett attraktivt stadsrum? En jämförelse av tre gatutyper i Malmö

DSpace Repository

Kalendegatan som Shared Space – ett attraktivt stadsrum? En jämförelse av tre gatutyper i Malmö

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kalendegatan som Shared Space – ett attraktivt stadsrum? En jämförelse av tre gatutyper i Malmö
Author Eriksson, Andrea ; Nordqvist, Emma Wikner
Date 2014
English abstract
Shared Space is a concept that aims to integrate pedestrians, cyclists and motorists on a common surface and is often described as an approach to help improve road safety and attractive urban spaces. An attractive urban space involves several different aspects; places for social activity, availability, security and traffic safety. This study is based on a comparison of three different street types in Malmö. Observations, interviews and accident statistics is interspersed with theory in order to be able to evaluate whether Shared Space, based on the example Kalendegatan, can ascribe to the qualities embodied in the concept of attractive urban spaces. The main focus lies on the interviews conducted with the users and principally on their perceptions of the various urban spaces. The results of the study indicate that Shared Space serves as a safe traffic environment, but is inadequate based on the qualities of security, accessibility and attractiveness. The results also suggest that cyclists often are neglected in the implementation of Shared Space, as they are in need of their own path in order to encourage mobility and security in the best possible way. With this study we want to clarify how Shared Space is perceived from a user perspective, including both pedestrians, cyclists and motorists, and how Shared Space, based on the example Kalendegatan, functions with respect to security, accessibility, attractiveness and traffic safety.
Swedish abstract
Shared Space är ett koncept som syftar till att integrera fotgängare, cyklister och bilister på en gemensam yta och beskrivs ofta som ett koncept som bidrar till ökad trafiksäkerhet och attraktiva stadsrum. Begreppet attraktiva stadsrum innefattar ett flertal olika aspekter; trivsamma platser där människor vill vistas, tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet. Denna studie baseras på en jämförelse av tre gatutyper i Malmö. Observationer, intervjuer och olycksstatistik varvas med teori för att på så sätt kunna utvärdera huruvida Shared Space, utifrån exemplet Kalendegatan, kan tillskrivas de kvaliteter som inryms i begreppet attraktiva stadsrum. Stort fokus ligger på de intervjuer som genomförts med trafikanterna och på deras upplevelser av de olika stadsrummen. Resultatet av studien visar på att Shared Space, genom exemplet Kalendegatan, upplevs och fungerar som en trafiksäker miljö, men är bristfällig utifrån kvaliteterna trygghet, tillgänglighet och attraktivitet. Resultatet tyder också på att cyklister är en användargrupp som ofta glöms bort i och med implementeringen av Shared Space, då dessa är i behov av en egen bana för att framkomlighet och trygghet ska främjas på bästa möjliga sätt. Med denna studie vill vi klargöra hur Shared Space upplevs och fungerar utifrån ett användarperspektiv som inkluderar både fotgängare, cyklister och bilister, samt hur Shared Space, utifrån exemplet Kalendegatan, fungerar med hänseende till trygghet, tillgänglighet, attraktivitet och trafiksäkerhet.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 69
Language swe (iso)
Subject Shared Space
trafikantgrupper
attraktivitet
trygghet
tillgänglighet
trafiksäkerhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/20253 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics