Mandeismen- En studie av dess ritualer och dess betydelse utifrån fem mandéers synvinkel

DSpace Repository

Mandeismen- En studie av dess ritualer och dess betydelse utifrån fem mandéers synvinkel

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mandeismen- En studie av dess ritualer och dess betydelse utifrån fem mandéers synvinkel
Author Luebi, Sanndi
Date 2016
Swedish abstract
Uppsatsens syfte har varit att ta reda på om mandéernas religionsidentitet förändrats och påverkats efter flytten från sitt hemland till ett annat land som Sverige. Alltså hur det förändras och påverkas efter att man anpassat sig till den svenska kulturen. Detta tas reda på genom ett religionsvetenskapligt resonemang om vad en flytt till en annan miljö kan medföra för de religiöst utövande. Syftet har även varit att ta reda på hur mandéerna förhåller sig till högtiderna och dess riter här i Sverige samt om det finns några skillnader eller likheter mellan att utöva riterna här i Sverige jämfört med hur de praktiserades i deras hemland. Detta tas reda på genom en kort redogörelse av de mandeiska ritualerna och genom muntliga intervjuer med fem mandéer, varav en av dem är en mandeisk präst. Sen har jag även haft som syfte att ta reda på om män och kvinnor inom mandeismen är jämlika i några frågor. Därför har de muntliga intervjuerna och ett genusperspektiv i denna uppsats varit relevant för att ta reda på detta syfte. Som resultat av detta arbete har det visat sig att alla mina informanters religionsidentitet har förändrats på ett eller annat sätt och i större och mindre utsträckning än andra. Resultatet av om det finns några likheter eller skillnader mellan att utöva ritualerna i hemlandet och här i Sverige har visat på att det finns likheter men skillnaderna är större. Likheterna är att de centrala riterna som är dopet och äktenskapet utförs på samma sätt här i Sverige som i hemlandet. Men de utförs inte när som helst beroende på att klimatet i Sverige inte tillåter att döpas eller gifta sig när som helst under året. Resultatet var även att alla informanterna, både kvinnorna och männen, tyckte att inom mandeismen är man jämlik i teorin men att detta inte utövas i praktiken.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject Dop, genus, identitet, kultur, mandeism, migration, ritualer, äktenskap.
Handle http://hdl.handle.net/2043/20289 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics