Hemmasittare i grundsärskolan, inriktning träningsskola. -Complete School Absenteeism in Training School for Severely Intellectually Challenged Children.

DSpace Repository

Hemmasittare i grundsärskolan, inriktning träningsskola. -Complete School Absenteeism in Training School for Severely Intellectually Challenged Children.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hemmasittare i grundsärskolan, inriktning träningsskola. -Complete School Absenteeism in Training School for Severely Intellectually Challenged Children.
Author Ghannad, Charlotte
Date 2016
Swedish abstract
Abstract Ghannad, Charlotte (2016). Hemmasittare i grundsärskolan, inriktning träningsskola.[Complete School Absenteeism in Training School for Severly Intellactually Challenged Children]. Speciallärarprogrammet utvecklingsstörning, Specialpedagogik, Lärande och samhälle, Malmö Högskola. Skolan har ett ansvar att möta alla elever där de är oavsett om eleven i fråga har en funktionsnedsättning eller inte. Detta innebär att verksamheten ska anpassa miljön och förhållningssättet efter eleven och dennes behov. Samtidigt ansvarar vårdnadshavarna för att deras barn uppfyller skolplikten och deltar i undervisningen. Trots detta finns det elever som inte förmår sig att komma till skolan, trots att de egentligen vill vara på plats. Syftet med detta arbete är att undersöka varför elever med utvecklingsstörning inte kommer till skolan. Frågeställningarna tar upp vilka faktorer vårdnadshavare och speciallärare/specialpedagog anser bidrar till att en elev med utvecklingsstörning blir hemmasittare samt vilka insatser som sätts in från skolans sida. Förhoppningen är att detta arbete kommer att bidra med en ökad kunskap kring denna grupps situation för att hem och skola ska kunna arbeta förebyggande för att förhindra att eleven med utvecklingsstörning blir hemmasittare, men även hur arbetet kan läggas upp om eleven faktiskt slutar att komma till skolan. Studien tar sin utgångspunkt i system- och relationsteorier. Metoden är kvalitativ i form av intervjuer med vårdnadshavare och speciallärare/specialpedagog Studien tar upp två olika fall av elever med utvecklingsstörning som är hemmasittare. Resultatet visar att det är en komplex situation kring en elev som är hemmasittare och att båda fallen har visat tecken på stress/oro inför skolsituationen innan de blev hemmasittare. Vikten av trygga relationer där omgivningen kan läsa av eleven och dennes behov samt att nätverket kring eleven samarbetar är slutsatser som kan dras utifrån resultatet i denna undersökning. Nyckelord: Hemmasittare, Relationer, Träningsskola, Utvecklingsstörning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Hemmasittare
Relationer
Träningsskola
Utvecklingsstörning
Handle http://hdl.handle.net/2043/20296 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics