Socioekonomiska samband En studie av skolors behov av stöd utifrån Socio-economic Context- a Study of Schools Needs for External Support

DSpace Repository

Socioekonomiska samband En studie av skolors behov av stöd utifrån Socio-economic Context- a Study of Schools Needs for External Support

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Socioekonomiska samband En studie av skolors behov av stöd utifrån Socio-economic Context- a Study of Schools Needs for External Support
Author Ehrlin, Jenny
Date 2016
Swedish abstract
Bakgrund Forskningen har visat att elevernas förmåga och resultat hänger ihop med elevernas socioekonomiska bakgrund. Skolverket har i flera rapporter hänvisat till att elever som kommer från ett hem med en lägre utbildningsnivå, har svårare att lyckas i skolan. Både Bourdieu och Bernstein kopplar ihop detta med att elevernas språkliga förmåga skiljer sig mellan de olika samhällsklasserna. Syfte Med bakgrund i både forskning och teori som visat att det finns ett samband mellan socioekonomi och elevers förmåga att nå upp till skolans krav, är syftet med undersökningen att ta reda på om det finns något samband mellan socioekonomi och skolors behov av stöd utifrån. Detta genom frågeställningarna: hur skiljer sig omfattningen av ansökningarna till SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) mellan olika socioekonomiska områden, hur skiljer sig behoven som ligger bakom ansökningarna till SPSM mellan olika socioekonomiska områden och vilka anledningar, med hänvisning till olika socioekonomiska områden, ligger bakom att skolor inte ansöker om stöd hos SPSM? Metod Ansatsen och databearbetningen är kvantitativ med syftet att genom enkäter besvara frågeställningar och syfte. Enkäter har delats ut till specialpedagoger inom två socioekonomiskt olika områden och har totalt besvarats av 43 respondenter. Datan har därefter analyserats i SPSS. Resultat Slutsatsen är att det inte finns något samband mellan socioekonomi och skolors behov av stöd utifrån. Samtidigt finns det olika påverkansfaktorer som det inte tagits hänsyn till i undersökningen och resultatet skulle därför kunnat ha blivit ett annat. Samtidigt kan resultatet antyda att specialpedagogen i till exempel kontakt med föräldrar, bör ta hänsyn till att språket mellan olika socioekonomiska grupper kan skilja sig åt och att föräldrars möjlighet att påverka sina barns skolgång och rätt till stöd kan skilja sig mellan olika socioekonomiska grupper. Specialpedagogen skall dock inte stirra sig blind på socioekonomiska skillnader, utan bör också ta hänsyn till andra faktorer som kan påverka elevers lärande. Såsom klassrumsklimat, relationer och lärares undervisningsmetoder.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 56
Language swe (iso)
Subject Behov
Bourdieu
Bernstein
socioekonomi
SPSM
utbildningsnivå
Handle http://hdl.handle.net/2043/20302 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics