En fallstudie om olika aktörers tankar om specialpedagogens roll och uppdrag. Särskilt intresse riktat mot förstelärarnas förståelse

DSpace Repository

En fallstudie om olika aktörers tankar om specialpedagogens roll och uppdrag. Särskilt intresse riktat mot förstelärarnas förståelse

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En fallstudie om olika aktörers tankar om specialpedagogens roll och uppdrag. Särskilt intresse riktat mot förstelärarnas förståelse
Author Westin, Sofia ; Persson, Carola
Date 2016
English abstract
Persson, Carola och Westin, Sofia (2016). En fallstudie om olika aktörers tankar om specialpedagogens roll och uppdrag- särskilt intresse riktat mot förstelärarnas förståelse. A casestudy about various agents’ thoughts of the SENCo´s role and mission, focusing the first teachers. Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp.
Swedish abstract
Forskning visar att specialpedagogen har svårt att hävda sin legitimitet gentemot andra yrkesgrupper i skolan. Sedan 2013 finns förstelärarna som ännu en pedagogisk yrkesgrupp i skolan. Dilemmat i detta ligger i att både specialpedagoger och förstelärare försöker få legitimitet inom motsvarande områden, där specialpedagoger har utbildningen medan förstelärare delegeras ett ansvar från huvudman. I detta arbete undersöks vilka distinktioner och avgränsningar olika aktörer gör mellan specialpedagogers och förstelärares uppdrag, samt hur de motiverar sina val. Syftet med vår studie är att skapa kunskap om hur olika aktörer i skolan ser på specialpedagogens yrkesroll och uppdrag. Särskilt intresse läggs på förstelärares tankar om det specialpedagogiska uppdraget i relation till det egna. Med stöd av studiens empiri, professionsteorier och tidigare forskning diskuteras förutsättningar kring vad som behöver förändras för att ytterligare stärka och tydliggöra specialpedagogens roll. Frågeställningar • Hur ser förstelärarna på specialpedagogens roll gentemot sin egen roll i verksamheten? • Vilka förväntningar på specialpedagogen respektive försteläraren finns hos olika aktörer på skolan? • Vilken funktion/område ser aktörerna som specialpedagogens jurisdiktion? Studiens teoretiska ramverk bygger på teorier om professionsforskning. Andrew Abbotts teorier om professioner ligger till grund i studien och den bygger på att olika professioner konkurrerar om kontrollen, jurisdiktionen, över ett bestämt område. Metod Empirin utgörs av intervjuer och diskussioner i fokusgrupper. Deltagande aktörer var rektor, specialpedagog, sex pedagoger samt sju förstelärare. Diskussioner har förts utifrån två teman som sedan tolkats och analyserats. • Både specialpedagogens och förstelärarens roll och uppdrag ses som otydliga av skolans aktörer. Pedagoger och förstelärare visar svårighet att särskilja specialpedagogens yrkesroll från speciallärarens. • Skolans aktörer visar enighet kring specialpedagogens förväntade arbetsuppgifter. Dessa är handledning, extra anpassningar, kartläggning av elever samt individuellt stöd till elever. De flesta aktörerna önskar ett konkret och undervisningsnära stöd från specialpedagogen. • Specialpedagogen ses inte som en skolutvecklare eller någon som sprider forskningsrön utan detta ses som förstelärarens uppdrag. I relation till verksamheten i skolan bör samarbetet mellan skolledning och specialpedagog ytterligare utvecklas. I detta samarbete behöver specialpedagogen bli skickligare på att visa sin kompetens inom samtliga områden. Skolans ledning behöver klargöra specialpedagogens och förstelärarens roll genom att förtydliga vilka uppdrag som ingår. En ständig dialog mellan olika yrkesroller behöver föras ute på skolorna för att klargöra förväntningar och utveckla arbetssätt. I detta arbete skulle specialpedagogen/-läraren vara hjälpt av en tydligare framskriven roll och funktion i skolans styrdokument för att få mandat att utföra samtliga uppdrag som de har utbildning för. Staten bör även styra upp förstelärarnas arbetsbeskrivning genom att likrikta uppdragen. På så sätt blir förväntningarna och kraven lika i varje kommun och inte som de upplevs nu, otydliga, orättvisa och ”flummiga”. Om förstelärarens och specialpedagogens roll får tydligare statliga direktiv och lokala arbetsbeskrivningar är chanserna större att förväntningarna överensstämmer mellan skolans aktörer eftersom våra roller är beroende av varandra i ett professionssystem. Att specialpedagogen kommunicerar sitt kunnande i organisationen och för omvärlden, är en förutsättning för en förändrad och utvidgad specialpedagogisk yrkesroll.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 52
Language swe (iso)
Subject fokusgrupp
förstelärare
jurisdiktion
professionsteori
yrkesroll
Handle http://hdl.handle.net/2043/20303 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics