Elevers motivation - Hur ser den ut och kan den främjas?

DSpace Repository

Elevers motivation - Hur ser den ut och kan den främjas?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers motivation - Hur ser den ut och kan den främjas?
Author Månsson, Lena ; Ådahl, Emma
Date 2016
Swedish abstract
Motivation är centralt vid lärande. En av lärarens huvuduppgifter är således att främja motivationen hos eleverna. Det finns dock få empiriskt underbyggda metoder för detta. Syftet med studien var att utforska motivationen hos elever på naturvetenskaps-programmet, och särskilt då att undersöka om det genom utformningen av en specifik lektion, går att påverka den motivation elever känner under lektionen. Med avstamp i konstruktivismen och pragmatismen ville vi undersöka om en lektion med en tydligt uttalad utmaning och ett verkligt sammanhang kunde främja elevernas motivation. Vi utgår till stor del ifrån self-determination theory (SDT) som är ledande vad gäller modern forskning kring motivation och lärande. 174 elever från två sydsvenska gymnasieskolor delades in i två grupper och fick arbeta med olika webbaserade övningar inom ekologi där den ena utformats för att stimulera inre motivation, medan den andra övningen saknade motivationsskapande faktorer. Eleverna fyllde sedan i två olika SDT-enkäter med frågor om hur de upplevde övningen respektive deras allmänna inställning till skolarbete. Utifrån svaren skattades elevernas motivation. Resultaten visar att elevernas skolmotivation varierade mycket samt att vi inte lyckades utforma en lektion som på ett entydigt sätt ökade elevernas inre motivation. Vi fick dock ett visst stöd för att både sammanhang och utmaning kan upplevas stimulerande och avstressande. Skälet till att vi inte fick så tydliga resultat var troligen att kontrollövningen var allt för lik den stimulerande övningen, och att det kan vara svårt att uppnå effekter på så kort tid som en lektion.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 51
Language swe (iso)
Subject biologi
lärande
motivation
sammanhang
self-determination theory
utmaning
Handle http://hdl.handle.net/2043/20306 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics