Motiverande samtal i skolan (School based Motivational Interviewing)

DSpace Repository

Motiverande samtal i skolan (School based Motivational Interviewing)

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Motiverande samtal i skolan (School based Motivational Interviewing)
Author Moritz, Charlotta ; Kirsten, Hanne
Date 2016
Swedish abstract
Abstract Charlotta Moritz och Hanne Kirsten 2016 Motiverande samtal i skolan (School based Motivational interviewing). Specialpedagogprogrammet, Lärande och samhälle – Skolutveckling och ledarskap, Malmö högskola. Den svenska skolan idag lider brist på motivationskapital. Det leder till att elevernas resultat sjunker och lärarnas sjukskrivningar ökar. Skoldebatten har en tendens att inta problemfokus istället för att finna lösningar. Det är därför viktigt att skolutveckling handlar om att försöka hitta, eller utveckla och anpassa, sätt att möta de problem som finns i skolvardagen. Vi vill undersöka om samtalsmetoden MI kan vara ett användbart redskap för specialpedagoger när de möter behovet av motivation hos pedagoger och elever i skolan. Vidare vill vi problematisera kring arbetets empiri med hjälp av motivationsteori kompetensutvecklingsteori och KASAM. Detta för att, med vetenskapligt förhållningssätt, kunna bidra med underlag för överväganden kring MI i en skolkontext. Arbetet har tre huvudsakliga frågeställningar: • Vilka erfarenheter har de intervjuade specialpedagogerna av metoden MI? • Har MI bidragit till kompetensutveckling hos specialpedagogerna? • Finns skillnader mellan specialpedagogernas uppfattning av MI och upphovsmännens definition av metoden, och vad gör det i så fall med användbarheten i en skolkontext? Arbetets upplägg är induktivt. Kvalitativa intervjuer utgör empirin. Tre specialpedagoger intervjuades i ett inledningsskede, därefter intervjuades en utbildare av metoden MI. Noggranna jämförelser mellan empiri och forskning ligger till grund för resultaten. Som analysverktyg i arbetet används dels Dreyfus och Dreyfus ”Skill Acquisition” modell dels motivationsteorier: Rogers ”Client Centered Therapy”, Deci och Ryans ”Self Determination Theory”, och Banduras ”Self-efficacy Theory". Resultaten visar på breda möjligheter för användandet av MI i skolan. Resultaten visar också att skolans praktiska aspekter gör att möjligheterna kan begränsas. Kompetensutvecklingen inom MI har bidragit till en upplevd förstärkning av relations-kompetensen hos specialpedagogerna. Den tekniska delen av MI-kompetensen hos informanterna förblir, i vårt arbete, till viss del otydlig. MI som metod och förhållningssätt rimmar väl med KASAM vilket kan sägas vara en del av kärnan i specialpedagogens yrkesutövande. De specialpedagogiska implikationerna blir följaktligen att ta ställning till om den egna verksamheten har, eller kan skapa, förutsättningar som gör att MI kan leda till positiva resultat. Elevers och lärares motivation i svensk skola är ett relativt outforskat område. Kontextbunden forskning inom både motivation och MI är därför angeläget. Nyckelord: Motivation, Motivational Interviewing, samtal, relationskompetens, kompetensutveckling.  
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 66
Language swe (iso)
Subject motivation
Motivational Interviewing
relationskompetens
samtal
kompetensutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/20307 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics