”Dina händer har du med dig hela tiden” En studie om pedagogernas användning utav TAKK i grundsärskolan ” Your hands do you have with you all the time ” A study of teachers use of TAKK in special school

DSpace Repository

”Dina händer har du med dig hela tiden” En studie om pedagogernas användning utav TAKK i grundsärskolan ” Your hands do you have with you all the time ” A study of teachers use of TAKK in special school

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Dina händer har du med dig hela tiden” En studie om pedagogernas användning utav TAKK i grundsärskolan ” Your hands do you have with you all the time ” A study of teachers use of TAKK in special school
Author Uzunic, Nermana
Date 2016
Swedish abstract
Sammanfattning Syfte: Syftet med studien är att undersöka pedagogernas användning utav TAKK i deras undervisning i grundsärskolan. Mina frågeställningar är: 1. På vilket sätt använder pedagogerna TAKK och i så fall varför? 2. Vilka TAKK kunskaper har pedagogerna? 3. Vilka andra kommunikationssätt använder pedagogerna? Metod: Datainsamlingen i studien genomfördes utifrån kvalitativa intervjuer med fem pedagoger på en grundsärskola i södra Sverige. Utöver intervjuer genomfördes under två dagar observationer, både i en träningsklass och i en särskoleklass. Intervjuerna transkriberades och en analys gjordes utifrån tematisering av materialet. Intervjuerna tolkades sedan hermeneutiskt. Under de två observationstillfällena genomfördes fria anteckningar i direkt anslutning till observationerna. Teori: Den teoretiska förankringen i studien är ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv. Detta perspektiv fokuserar på hur en individ handlar i samspel med andra och hur hen tolkar vardagliga händelser med symboliska handlingar som t.ex. tal, gester och ansiktsuttryck (Trost och Levin, 2010). Resultat: Utifrån intervjuer samt observationer har det framkommit att pedagoger som arbetar i träningsklasser använder betydligt mer TAKK än pedagoger som arbetar i särskoleklass. Pedagoger som arbetar i särskoleklass använder sig inte utav TAKK i sin undervisning trots att observationen har visat att behovet finns. Pedagogerna använder sig mer utav olika datorprogram som stöd till sina elever. Pedagogerna som arbetar i träningsklasserna använder sig utav TAKK i betydligt mer utsträckning men även här har resultatet visat att det finns situationer som pedagogerna inte använder sig utav TAKK. Dessa situationer är bland annat raster och lunchraster. Resultatet har även visat att inte alla pedagoger som arbetar i träningsklasser använder TAKK i lika stor utsträckning som sina andra kollegor. Skolan har erbjudit all personal att delta i grundkurser i TAKK och alla intervjupersoner har deltagit i dessa kurser.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject Augmentative and Alternative Communication (AAC), Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK), Kommunikation, Språkutveckling, Särskola, Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK).
Handle http://hdl.handle.net/2043/20308 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics