Lärares och specialpedagogers syn på arbetet med särbegåvade elever i grundskolan - Teachers and special educators view regarding gifted children in Elementary school

DSpace Repository

Lärares och specialpedagogers syn på arbetet med särbegåvade elever i grundskolan - Teachers and special educators view regarding gifted children in Elementary school

Details

Files for download
Icon
Lärares och speci ...
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Lärares och specialpedagogers syn på arbetet med särbegåvade elever i grundskolan - Teachers and special educators view regarding gifted children in Elementary school
Author Fagerberg, Sofia ; Isaksson, Sandra
Date 2016
Swedish abstract
Abstract Examensarbete: 15 hp Program: Specialpedagogprogrammet SPHEH14 Nivå: Avancerad nivå Datum: 2016-01-13 Titel: Lärares och specialpedagogers syn på arbetet med särbegåvade elever i grundskolan - Teachers and special educators view regarding gifted children in Elementary school Författare: Sofia Fagerberg och Sandra Isaksson Handledare: Lisa Hellström Examinator: Kristian Lutz Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att belysa lärares och specialpedagogers syn på förutsättningar för och arbetet med särbegåvade elever i grundskolan. • Hur ser lärare och specialpedagoger på begreppet särbegåvning? • Hur ser arbetet med särbegåvade elever ut i grundskolan? • Hur ser lärare respektive specialpedagoger på sitt uppdrag i relation till de särbegåvade eleverna? • Hur ser lärare och specialpedagoger på särbegåvade elever ur ett samhällsperspektiv? Teori De teorier som ligger till grund för studien är den sociokulturella teorin och teorin om de sju intelligenserna. I den sociokulturella teorin lyfts bland annat den proximala utvecklingszonen och dialogiskt samarbete. Teorin om de sju intelligenserna beaktar att det finns en mångfald av intelligenser där ingen intelligens är överordnad någon annan. Metod Vi inspireras av en fenomenografisk ansats i studien. Undersökningsmaterialet samlas in genom halvstrukturerade intervjuer. Respondenterna består av tre lärare och tre specialpedagoger från grundskolan. Resultat Respondenterna hade olika sätt att se på definitionen av särbegåvning och särbegåvade elever. De lyfte även att man kan vara särbegåvad inom många olika områden. Andra aspekter som framkom var att fokus i dagens skola ligger på de akademiska ämnena och att det är viktigt att vidga begreppet och se det ur ett vidare perspektiv där även praktisk - estetiska ämnen och sociala aspekter finns med. Respondenterna gav olika exempel på hur de arbetade för att möta de särbegåvade eleverna på deras nivå. De nämnde bland annat att elever får läsa kurser med äldre elever och att de fritt får fördjupa sig inom ett ämnesområde. Respondenterna tog upp att de hade förståelse för att de särbegåvade eleverna också kan behöva extra anpassningar för att utvecklas i sitt lärande. Respondenterna menade att det till största del fokuseras på extra anpassningar för de elever som har svårigheter att nå målen. Värdegrundsarbetet togs upp som en viktig del i det pedagogiska uppdraget. Respondenterna lyfte vikten av ett gott klassrumsklimat vilket grundas i acceptans för varandras likheter och olikheter. Bristen på tid lyftes som problematiskt vad gäller att hinna med att hjälpa alla elever. Respondenterna menade att de särbegåvade eleverna får stå tillbaka för de elever som inte når målen. Flertalet respondenter poängterade att det var viktigt att ge särbegåvade elever förutsättningar att lyckas i skolan. De menade att det ger vinster för samhället i framtiden. Implikationer Genom studien framkommer vikten av kunskap och kompetensutveckling för pedagoger i skolan, kring särbegåvning och särbegåvade elever. Detta kan ske genom föreläsningar, i handledningssamtal eller i pedagogiska diskussioner. Kunskapen kan användas i uppdraget att se och uppmärksamma alla elever. Slutsats Vi anser att vikten av kompetensutveckling för pedagoger, ett inkluderande synsätt och ett accepterande klimat i klassrummet är av stor betydelse för särbegåvade elever. Ett accepterande klimat underlättar för den särbegåvade eleven att tillåtas vara särbegåvad, dra nytta av sin särbegåvning för att utvecklas så långt det går och på så sätt även bidra med sin kunskap till samhället framöver. Vi ser även att det är av stor vikt att pedagoger får tid för att kunna individanpassa undervisningen för eleverna och tid till kompetensutveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 53
Language swe (iso)
Subject arbetssätt, inkludering, sociokulturell teori, särbegåvad.
Handle http://hdl.handle.net/2043/20312 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics