Engelsklärande med svenska som andraspråk

DSpace Repository

Engelsklärande med svenska som andraspråk

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Engelsklärande med svenska som andraspråk
Author Ahlgren, Sarah
Date 2016
Swedish abstract
Studiens syfte är att undersöka hur elever med annat modersmål än svenska gör när de ska lära sig engelska med stöd av svenskan som är deras andraspråk. Det jag vill undersöka är om engelskundervisningen är anpassad för denna grupp elever och vilka metoder pedagogerna använder i undervisningen. Metoden som används är kvalitativ och det empiriska materialet har inhämtats genom intervjuer med lärare och elever på två mångkulturella skolor. I studien deltar fjorton respondenter, fem pedagoger och nio elever. Resultatet analyseras med hjälp av tidigare forskning och begreppen tvåspråkighet och andraspråkselever. Resultaten visar att modersmålet spelar en viktig roll som bas för vidare utveckling av den kognitiva och begreppsliga förmågan. De intervjuade eleverna har begränsade kunskaper i sitt modersmål som orsakar svårigheter vid svenskinlärningen. Detta i sin tur påverkar språkinlärningen i engelskan. Eleverna lär sig engelska via svenskan som är deras andraspråk. Det jag kommer fram till och som tidigare språkforskning visat är att elever med svenska som andraspråk behöver språkutvecklande metoder och ämnesintegrerad undervisning för att nå målen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject engelskinlärning, modersmål, språkutvecklande metoder, svenska som andraspråk, tvåspråkighet, ämnesintegrerad undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/20319 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics