Förutsättningar för digital undervisning

DSpace Repository

Förutsättningar för digital undervisning

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förutsättningar för digital undervisning
Author Brogden, Niklas
Date 2016
Swedish abstract
Målet med examensarbetet var att ta reda på hur lärare inom ämnet matematik uppfattar sina möjligheter att bedriva digital undervisning med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) på gymnasieskolor i Malmö. En enkätundersökning genomfördes för ändamålet där analys av svaren visade att skolor generellt upplevs satsa på IKT, samtidigt som lärare ofta känner att de inte har de digitala kunskaper som krävs för att använda tekniken effektivt i undervisningen. Vidare upplever många att de tidsresurser som den digitala undervisningen kräver av lärare och administrativ personal utgör ett hinder mot framtida utveckling. Merparten av de lärare som deltog i undersökningen anser att IKT har en positiv effekt på undervisningen och många vill öka sin användning framöver. De grund-läggande tekniska resurserna finns tillgängliga på samtliga medverkande skolor men vanligtvis saknas ett systematiskt och organiserat kollegialt samarbete kring användningen av resurserna. Slutligen konstateras att även om de flesta svarande lärarna använder digital undervisning regelbundet så är det till övervägande del enbart som ett nytt verktyg för att genomföra samma traditionella undervisning som tidigare. Därmed befinner sig de flesta lärarna på ett tidigt stadium i övergången till effektiv digital undervisning där potentialen av tekniken bara delvis utnyttjas.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject gymnasiet
IKT
Malmö
matematik
pedagogik
teknik
Handle http://hdl.handle.net/2043/20323 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics