Det sociala arbetet i skolan. Med fokus på lärares subjektiva upplevelser och erfarenheter.

DSpace Repository

Det sociala arbetet i skolan. Med fokus på lärares subjektiva upplevelser och erfarenheter.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Det sociala arbetet i skolan. Med fokus på lärares subjektiva upplevelser och erfarenheter.
Author Hoffman, Sara ; Magnusson, Eyla
Date 2016
English abstract
The purpose of this study is to describe and analyze teacher’s subjective experience of the social work they conduct. The following questions have been formulated: Do the teachers experience that they conduct social work in relation to their professional role? What parts of their work do they recognize as social work? How do teachers experience their room of maneuver to be able to conduct social work in their professional role? What are the teacher’s opinions of whether social work should be included in the professional role or not? This study is based on a qualitative approach with semi-structured qualitative interviews as a method. The empirical data were analyzed with the help of organizational theory, organizational culture, and the room of maneuver. 7 primary school teachers from various municipal schools in Skåne (Scania) were interviewed about their subjective experiences of the performed social work. The result of the study shows that for all the interviewees, social work is a central part of everyday practical work. They describe how the practical teaching of knowledge is not feasible without including social work. The teachers’ accounts of the social work within their professional role depict to build relations, to teach the students how to interact with others and how they work preventively.
Swedish abstract
Syftet med studien är att beskriva och analysera lärares subjektiva upplevelser och erfarenheter av det sociala arbete som de utför. Följande frågeställningar har formulerats; Upplever lärarna att de utför socialt arbete i förhållande till sin yrkesroll? Vilka delar av sitt arbete ser de som socialt arbete? Hur upplever lärarna sitt handlingsutrymme för att kunna utföra socialt arbete i sin yrkesroll? Vad är lärares uppfattning kring huruvida socialt arbete ska ingå i yrkesrollen eller inte? Studien bygger på en kvalitativ ansats med semistrukturerade kvalitativa intervjuer som metod. Det empiriska materialet analyserades med hjälp av organisationsteorins organisationskultur samt handlingsutrymme. 7 grundskollärare från olika kommunala skolor i Skåne har intervjuats om sina subjektiva upplevelser av det utförda sociala arbetet. Resultatet av studien visar att för samtliga intervjupersoner utgör det sociala arbetet en central del av det vardagliga praktiska arbetet. De beskriver hur det praktiska kunskapsutlärandet inte är genomförbart utan att inkludera socialt arbete. Lärarens berättelser om det sociala arbetet i yrkesrollen handlar om att bygga relationer, att lära eleverna att samspela med andra samt hur de arbetar förebyggande.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject Lärare
Grundskola
Handlingsutrymme
Organisationsteori
Socialt arbete
Subjektiv
Upplevelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/20329 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics