Sjuksköterskors copingstrategier för att hantera stress i arbetet inom sjukvården

DSpace Repository

Sjuksköterskors copingstrategier för att hantera stress i arbetet inom sjukvården

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjuksköterskors copingstrategier för att hantera stress i arbetet inom sjukvården
Author Mikaelsson, Moa
Date 2015
English abstract
Background: Todays' nurses work in a stress filled environment, which in the long run affects both their well-being and the patient safety in the health care. Modern research shows that stress can negatively affect us, in both physical and mental ways. We handle stress with the help of different types of coping strategies, which can be either problem-focused or emotionally-focused, depending on where the stress originates from. Aim: The aim of the study is to compile literature that has examined the coping strategies nurses use when they experience stress in their work. Method: The study is conducted as a systematic literary review where data has been collected via databases PsycINFO and CINAHL. A total of ten qualitative studies where chosen and critically reviewed. The studies were analyzed with the help of literature by Polit & Beck and Granskär & Höglund-Nielsen. Result: Data from the ten analyzed studies were divided into three different themes: Coping strategies on an individual level, coping strategies within the group and coping strategies with organizational support. These themes represent different ways in which nurses handle stress from different kinds of social perspectives. Conclusion: Nurses use coping strategies in difficult situations in their work, when they are exposed to stress due to heavy workload and when they experience hard situations in their work. It is common amongst nurses to "turn off" your emotions or to distance yourself from them and the ability to do this is obtained through experience. The ability to distance yourself from your emotions, not being "too" emotionally involved with the patient, physical activity and conversations and reflections are the most common coping strategies among nurses who experience stress in their work. New research about nurses’ stress management and what responsibility the organizations have in regard to their staff is needed.
Swedish abstract
Bakgrund: Dagens sjuksköterskor arbetar i en stressfylld miljö, vilket i längden påverkar deras välmående och patientsäkerheten inom vården. Stress kan, visar dagens forskning, leda till både fysisk och psykisk ohälsa. Stress hanterar vi genom olika typer av copingstrategier vilka kan vara problemfokuserade eller känslofokuserade, beroende på vad själva stressen grundar sig i. Syfte: Studiens syfte är att sammanställa vetenskaplig litteratur som undersökt vilka copingstrategier sjuksköterskor använder när de hanterar sin upplevda stress i arbetet. Metod: Studien är utförd som en systematisk litteraturstudie där data sökts i databaserna PsycINFO samt CINAHL. Totalt tio artiklar med kvalitativ ansats valdes ut och kvalitetsgranskades. Artiklarna analyserades med hjälp av litteratur från Polit & Beck samt Granskär & Höglund-Nielsen. Resultat: Data från de tio analyserade artiklarna delades in under tre teman, copingstrategier på det individuella planet, copingstrategier i gruppen samt copingstrategier med hjälp av organisationen. Dessa teman representerar de olika sätt sjuksköterskor hanterar stress på ur olika sociala perspektiv. Slutsats: Sjuksköterskor använder sig av copingstrategier i svåra situationer i sitt arbete, när de utsätts för stress till exempel på grund av överbelastning i arbetet, och när de upplever tunga situationer i sitt arbete. Det är vanligt bland sjuksköterskor som upplever stress i sitt arbete att "stänga av" sina känslor eller att distansera sig ifrån dem och förmågan att göra detta kommer med erfarenhet. Förmågan att distansera sig från sina känslor, att inte bli "för" emotionellt involverad i patienten, fysisk aktivitet samt samtal och reflektion är de vanligaste copingstrategierna som sjuksköterskor använder sig av när de upplever stress i sitt arbete. Ny forskning kring sjuksköterskors stresshantering och vilket ansvar som organisationen bär på i förhållande till personalen behövs.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject coping
copingstrategier
moralisk stress
sjuksköterskor
stress
Handle http://hdl.handle.net/2043/20351 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics