INGA ORD - En litteraturstudie om kommunikationen mellan afatikern och dennes närstående

DSpace Repository

INGA ORD - En litteraturstudie om kommunikationen mellan afatikern och dennes närstående

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title INGA ORD - En litteraturstudie om kommunikationen mellan afatikern och dennes närstående
Author Elshekh Abdelbagi, Hanna ; Salame, Khaled
Date 2014
English abstract
Background: To suffer from aphasia can be upsetting for both the person with aphasia and their extended family. Stroke is the third leading cause of death and the leading cause of serious disability. Aphasia means speech impaired and / or impaired language comprehension caused by a brain injury. Approximately 40% of all stroke patients suffer from aphasia. Aphasia affects the aphasics’ psychosocial wellbeing and rehabilitation is needed. The aphasics ability to recover language function depends on how big the damage in the brain is and where it is located. A social environment promotes the aphasics recovery in communication. Aphasia impact the extended family in a major way and they often need support in the care of the person with aphasia. Purpose: To illustrate the communication between people with aphasia following stroke and their families. Method: A Literature review based on ten qualitative studies. Results: Four main categories. New communication roles in everyday life after aphasia; The conversations was like interviews and was not about interesting things. Communication was difficult when one of the parties did not understand each other. Factors and difficulties hindering communication; Like fatigue, stress, pain, and when extended family did not adapt to aphasic. Communication Strategies; Extended family adapted and facilitated their communication by changing their language and behavior. Frustration and hopefulness; The aphasic mourned the ability to have normal conversations. The communication was eased when the aphasic was happy, alert and had optimistic thoughts. Conclusion: The results have given an increased understanding and perception of how communication is experienced by people with aphasia and their extended families. The results of the study cannot be generalized. Additional research in this area is needed for generalizable results to be applicable.
Swedish abstract
Bakgrund: Att drabbas av afasi kan vara omskakande för både personen som fått afasi och dennes närstående. Afasi innebär nedsatt talförmåga och/eller nedsatt språkförståelse som orsakats av en hjärnskada. Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken och den vanligaste orsaken till allvarliga funktionshinder. Cirka 40 % av alla strokepatienter drabbas av afasi. Afasi påverkar det psykosociala måendet hos afatikern och rehabilitering behövs både till kropp och själ. Afatikerns förmåga att återhämta språkfunktionen beror på hur stor skadan i hjärnan är och vart den sitter. En social miljö främjar afatikerns återhämtning i kommunikationen. Afasins påverkan på närstående är stor och närstående behöver stöd vid vård av personer med afasi. Syfte: Att belysa kommunikationen mellan personer med afasi till följd av stroke och deras närstående. Metod: Litteraturstudie baserad på tio kvalitativa studier. Resultat: Fyra huvudkategorier. Nya kommunikationsroller i vardagen efter afasin; Konversationerna var intervjulikande och handlade inte om intressanta saker. Kommunikationen var svår när någon av parterna inte förstod varandra. Faktorer och svårigheter som hämmar kommunikationen; Som t.ex. trötthet, stress, smärta och när närstående inte anpassar sig till afatikern. Kommunikationsstrategier; Närstående anpassade och underlättade kommunikationen genom att ändra språk, beteende och uppförande. Frustration och hoppfullhet; Afatiker sörjde förmågan att ha normala konversationer. När afatiker var glada, alerta och hade optimistiska tankar underlättades kommunikationen. Slutsats: Resultatet har givit en ökat förståelse och uppfattning om hur kommunikationen upplevs av afatiker och deras närstående. Studiens resultat går inte att generalisera på grund av att det är baserat på kvalitativa artiklar.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject Afasi
Kommunikation
Närstående
Upplevelser
Stroke
Handle http://hdl.handle.net/2043/20352 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics