Hälsolitteracitet och dess betydelse för hälsan hos immigranter som inte kan läsa. Hur påverkas deras hälsa och förmåga att ta till sig hälsobudskap?

DSpace Repository

Hälsolitteracitet och dess betydelse för hälsan hos immigranter som inte kan läsa. Hur påverkas deras hälsa och förmåga att ta till sig hälsobudskap?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hälsolitteracitet och dess betydelse för hälsan hos immigranter som inte kan läsa. Hur påverkas deras hälsa och förmåga att ta till sig hälsobudskap?
Author Shahebrahim, Shirin
Date 2015
English abstract
Background: Immigrants born outside the West have a significantly poorer health than the rest of the population of the host country. Socioeconomic conditions, infectious diseases, and diseases that are related to their lifestyle are factors that may cause illness among the target audience, mostly asylum seekers. Aim: To examine the scientific literature to obtain evidence about the impact of low health literacy has related to the health of individuals with foreign backgrounds. Method: Through searches in PubMed, Medline and ERIK were articles founded and examined based on an assessment model. Results: In order to increase health literacy among individuals with limited language and literacy skills, intervention programs should be adapted to increase the target group's ability to absorb information. Conclusion: In order to receive adequate health information, firstly the language barriers should overcome, secondly to imply empowerment into the target groups existence is equally important to consider.
Swedish abstract
Bakgrund: Immigranter som är födda utanför väst har en betydligt sämre hälsa än resten av befolkningen i mottagarlandet. Socioekonomiska förhållanden, infektionssjukdomar och sjukdomar som är relaterad till deras levnadsvanor är faktorer som kan förorsaka ohälsa hos målgruppen, oftast asylsökare. Syfte: Att undersöka den vetenskapliga litteraturen för att få belägg för vilka effekter låg hälsolitteracitet har i samband med hälsan hos individer med utländsk bakgrund. Metod: Via sökningar i databaserna PubMed, Medline och ERIK återfanns artiklar som sedan utifrån en bedömningsmall granskades. Resultat: Låg hälsokunskapen är en faktor till sämre hälsa hos individer med begränsat språk och litteracitetsnivå, interventionsprogram bör vara anpassad till målgruppens förmåga så att även de ska kunna ta till sig information. Konklusion: För att kunna ta till sig adekvat hälsoinformation bör språkbarriärer övervinnas. Likaså bör empowerment impliceras in i målgruppens tillvaro.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Hälsa, litteracitet, hälsokunskap, hälsofrämjande, immigranter
Handle http://hdl.handle.net/2043/20369 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics