Självreglerande barn - en studie om makt och skapandet av självreglerande barn i förskolan

DSpace Repository

Självreglerande barn - en studie om makt och skapandet av självreglerande barn i förskolan

Details

Files for download
Icon
Examensarbete Sara ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Självreglerande barn - en studie om makt och skapandet av självreglerande barn i förskolan
Author Andersson, Sara ; Alexandersson, Christine
Date 2016
Swedish abstract
Studiens syfte är att undersöka hur makt kan komma till uttryck i förskolan, vilka styrningstekniker som tillämpas samt hur självreglerande barn skapas. Studien är inte avgränsad till en viss situation eller tid i förskolan utan omfattar olika tidpunkter och tillfällen i den studerade avdelningens vardag. Vi har gjort en kvalitativ studie. Materialet till den har vi samlat in framförallt med hjälp av öppna observationer. Under observationerna har vi även samtalat med barn och pedagoger. Materialet har samlats in på en medelstor förskola i ett mindre samhälle. Till grund för analysen ligger Michel Foucaults (2003) teori om makt och styrning. Som komplement till denna har vi även haft stor hjälp av Permer och Permer, Tullgren, Markström, Nordin-Hultman och Palla som även de har utgått från Foucaults teorier i sin forskning. Vi har också valt att inkludera begreppen delaktighet och inflytande, som ett komplement till Foucaults teori. Delaktighet och inflytande är för förskolan ett relevant begrepp som används flitigt i Läroplanen (Lpfö 98). Detta har vi valt att göra eftersom att vi, när vi analyserade vårt material, började fundera kring en koppling mellan självreglerande barn och barns delaktighet och inflytande i förskolan. Resultatet av vår studie visar hur de många olika makttekniker som vi fått syn på i verksamheten tillsammans med rutiner, tid och rum alla bidrar till att skapa självreglerande barn. Studien visar också hur pedagoger använder olika makttekniker parallellt med varandra. Vi tycker det är viktigt att tydliggöra att även pedagogernas sätt att låta barnen vara delaktiga är en del i skapandet av det självreglerande barnet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Delaktighet
Förskola
Reglering
Självreglering
Styrningstekniker
Handle http://hdl.handle.net/2043/20386 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics