Förskollärare i offentlighetens ljus

DSpace Repository

Förskollärare i offentlighetens ljus

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskollärare i offentlighetens ljus
Author Marin, Eva ; Karlsson, Josefin
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares gränsdragning mellan det professionella och det privata i mötet med vårdnadshavarna och hur denna gräns kan komma att påverkas vid användandet av sociala medier. Detta görs utifrån följande tre frågeställningar; Var drar förskollärare gränsen mellan sin roll som professionsutövare och sin roll som privatperson? Hur drar förskollärare gränsen mellan det professionella och det privata i mötet med vårdnadshavare? och Hur förhåller sig förskollärare till den nya formen av offentlighet som sociala medier utgör? I genomförandet av studien används kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med fem legitimerade förskollärare. Det empiriska materialet analyseras utifrån Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv. Där mänsklig social samvaro jämförs med teaterföreställningar där skådespelare uppträder för en publik och där skådespelaren antingen befinner sig i ett för publiken synligt frontstage eller i ett dolt backstage. I analysen används även David Carrs sammanställning av olika synsätt gällande lärares moraliska ansvar. Resultaten av studien visar att det professionella och det privata är nära sammanlänkade och att en tydlig gränsdragning är omöjlig att göra. Användandet av sociala medier ställer därför krav på omdöme och digital professionalism i såväl det professionella som det privata.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject Backstage
Digital professionalism
Frontstage
Förskollärare
Gränsdragning
Omdöme
Profession
Sociala medier
Handle http://hdl.handle.net/2043/20393 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics