Betydelsen av barns språk i förskolan

DSpace Repository

Betydelsen av barns språk i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Betydelsen av barns språk i förskolan
Author Larsson, Katja ; Svensson, Eva
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger uppfattar och arbetar med språkets betydelse när det gäller barns gemenskap och samvaro med andra barn på förskolan. För att få svar på detta har vi utgått från följande två frågeställningar; Hur resonerar pedagoger kring språkets betydelse för barns gemenskap och samvaro med andra barn på förskolan? Vilka metoder kan man som pedagog använda sig av för att främja och stimulera barns språkliga miljö? Vi har använt oss av en kvalitativ metod genom intervjufrågor som vi skickade ut till femton tillfrågade pedagoger. Det empiriska materialet har analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Studiens resultat visar att pedagogerna ansåg att barns språkliga förmåga har en stor betydelse för deras gemenskap och samvaro med andra barn på förskolan. Pedagogerna belyste även att språket ger makt och en viss status i gruppen. Förskolans språkliga miljö har en avgörande roll för barnets språkliga och kognitiva utveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject språk
gemenskap
miljö
pedagoger
barn
Handle http://hdl.handle.net/2043/20399 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics