Kamratskap i förskolan - att arbeta för en inkluderande miljö / Friendship in preschool - working towards an inclusiv environment

DSpace Repository

Kamratskap i förskolan - att arbeta för en inkluderande miljö / Friendship in preschool - working towards an inclusiv environment

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kamratskap i förskolan - att arbeta för en inkluderande miljö / Friendship in preschool - working towards an inclusiv environment
Author Ahlström, Frida ; Weiland, Anna
Date 2016
Swedish abstract
Abstract Studiens övergripande syfte är att undersöka hur barn och pedagoger ser på Kamratskap och dess betydelse i förskolan. Med utgångspunkt i läroplanen för förskolan (1998, reviderad 2010), vilken lyfter vikten av att pedagoger har en god förmåga att se och förstå samspelet mellan barnen i gruppen, har studiens syfte formats. Det empiriska materialet består av barnens egna berättelser och upplevelser kring temat kamratrelationer, samt lyfter fram pedagogernas tankar och resonemang kring barnens utsagor. I mötet med 12 barn i åldern 3-6 har vi använt fokusgrupper. I fokusgrupperna använde vi oss av handdockorna Valpen och Snigeln som barnen pratade till och med om kamratskap. Genom fokusgrupperna har vi kunna besvara frågan om hur barnen resonerar kring kamratskap. Deras tankar har använts för att samtala med tio pedagoger med olika bakgrund både när det gäller utbildning och arbetslivserfarenhet i förskolans verksamhet. Den teoretiska ramen består av två olika teoretiska utgångspunkter, sociokulturellt- och barndomssociologiskt perspektiv. Dessa teoretiska perspektiv ger möjligheter till att förstå och senare analysera det empiriska materialet med hjälp av begreppen kamratkultur och kamratskap, ömsesidighet, inneslutning, och utanförskap. Pedagogerna i vår studie anser att de arbetar för en inkluderande miljö, medan barnen i studien anser att de upplever trygghet när pedagoger finns i närheten av leken. Däremot vill barnen inte att pedagogerna ska ta ledande roller i leken och styra den. Studien visar på att barn och pedagoger har likvärdig syn angående kamratskap i förskolan. Åsikterna går dock isär kring den inkluderande miljön. Barnen och pedagogerna menar att miljön är inkluderande men ser det på olika sätt. Pedagogerna anser att miljön är inkluderande när pedagogerna är delaktiga i leken medan barnen tycker att miljön är inkluderande bara pedagogen finns till hands utan att för den delen ta över deras lek. Nyckelord: Inneslutning, kamratkultur, utanförskap, ömsesidighet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject Inneslutning
Kamratkultur
Utanförskap
Ömsesidighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/20400 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics