Är det språkutvecklande att klä på sig? En studie av språklig interaktion vid informella lärsituationer i förskolan

DSpace Repository

Är det språkutvecklande att klä på sig? En studie av språklig interaktion vid informella lärsituationer i förskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Är det språkutvecklande att klä på sig? En studie av språklig interaktion vid informella lärsituationer i förskolan
Author Persson, Petra
Date 2016
Swedish abstract
Studiens syfte är att undersöka den språkliga och kommunikativa interaktionen i informella lärsituationer som upprepas dagligen, och pedagogens roll i dessa. Den lärsituation som undersöks är rutinsituationen påklädning inför utevistelse. För att utreda syftet ställs de två problemfrågorna Vilken typ av språklig och kommunikativ interaktion förekommer vid de dagliga rutinsituationerna? och Vilken är pedagogens roll i barns språkutveckling vid rutinsituationen? Företrädesvis används Lev Vygotskijs och John Deweys teorier om språkutveckling och samspel. Det empiriska material som ligger till grund för studien är intervjuer med pedagoger i verksamheten och metoden är av kvalitativ art. Analysen av materialet visar att språklig och kommunikativ interaktion förekommer både mellan barn-barn och barn-vuxna. Interaktionen mellan barnen består mest av ett samspel som skapar inblick i varandras liv och vardag medan interaktionen mellan vuxen och barn är av mer vägledande art där den vuxne hjälper barnet att förstå sin vardag genom språkliga benämningar och begreppsbeskrivningar. Pedagogernas medvetenhet om rutinsituationen som språkutvecklande finns men får enligt intervjuerna en mer undanskymd roll på grund av stort barnantal i grupperna och stressig situation. Dock visar studien att pedagogernas kommunikativa interaktion är språkstimulerande även då den inte utförs medvetet och torde därför kunna utvecklas ytterligare.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 33
Language swe (iso)
Subject Dewey - informella lärsituationer – kommunikativ interaktion – pedagogroll - rutinsituation – samspel –– språkstimulerande – språkutveckling – Vygotskij - vägledande
Handle http://hdl.handle.net/2043/20401 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics