Förskolebarns populärkulturer som artefakter Preschool children´s popular cultures artifacts

DSpace Repository

Förskolebarns populärkulturer som artefakter Preschool children´s popular cultures artifacts

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskolebarns populärkulturer som artefakter Preschool children´s popular cultures artifacts
Author Johnsen, Elin
Date 2015
Swedish abstract
I samband med att samhället utvecklats har populärkulturer explosionsartat uppkommit, kanske till och med lite för snabbt. För att göra det möjligt att kunna ta del av all populärkulur som varje individ har, handlar det om att se helheten. Populärkultur styrs av kontexten beroende på situationen och vem som upplever den. Syftet med studien är att se närmre på hur förskolebarns vardagliga populärkulturer kan se ut och hur barn kan använda sig utav sina erfarenheter för att skapa artefakter ifrån sina populärkulturer. I studien framkommer det att populärkulturens artefakter möjliggör barns utveckling och lärande, då de samlar på sig erfarenheter som ger en fylligare ryggsäck till deras fantasier. Teorin som varit tillhjälp i studien är Vygotskijs, grundaren till det sociokulturella perspektivet. Relevansen i teorin har varit aktuell där de sociala samspelande situationerna berikar fantasi och erfarenhetsvärld. Populärkulturer kan ses som komponenter i barns omgivning och i sociala sammanhang, där av har teorin används i studien. Studiens empiri har insamlats med hjälp av observationer och informella samtal enligt en kvalitativ metod. Resultatet som framkom är att barn använder sig av olika artefakter som är relevant till deras lek av populärkultur och att barns populärkulturer kan vara en väg in till literacy. Slutsatsen i studien är att barn använder sig utav olika artefakter för att nå dit dem vill vare sig de har en medvetenheten om det eller inte. Barns populärkulturer blir som ett hjälpmedel i deras livsvärld och som bidrar till utveckling och lärande.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject Barn, Förskola, Literacy, Samspel, Populärkultur.
Handle http://hdl.handle.net/2043/20404 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics