Språk för gemenskap och uteslutning

DSpace Repository

Språk för gemenskap och uteslutning

Details

Files for download
Icon
Examensarbete
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Språk för gemenskap och uteslutning
Author Shirazi, Izabelle ; Chaban, Inas
Date 2016
Swedish abstract
Sammandrag I detta examensarbete vill vi undersöka vilka sociala funktioner modersmålet har i barns fria lek utifrån en grupp arabisktalande flickor under den fria leken på en mångkulturell förskola. Våra frågeställningar är: Hur skapar barnen gemenskap med hjälp av sitt modersmål? Hur fungerar användningen av modersmålet för att utesluta andra barn ur leken? Metoden som vi använder oss av är kvalitativ och vi har valt att observera flickorna med filmkamera samt att vi har gjort en gruppintervju med dem för att utgå från flickornas perspektiv. Med hjälp av begreppen interaktion, uteslutning och kamratkultur har vi analyserat det insamlade materialet. I vår analys beskriver vi sex olika situationer och sammanfattar gruppintervjun för att vi ska få med flickornas perspektiv. Resultatet av vår studie visar hur de tre studerande flickorna använder sitt modersmål för att skapa gemenskap med varandra i leken och för att utesluta andra barn i barngruppen som inte kan prata arabiska ur deras lek.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 29
Language swe (iso)
Subject Gemenskap, språk, uteslutning
Handle http://hdl.handle.net/2043/20405 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics