Samtal pågår - Kvalitetsutvärdering av vägledningssamtal på Vägledningscentrum i Malmö stad

DSpace Repository

Samtal pågår - Kvalitetsutvärdering av vägledningssamtal på Vägledningscentrum i Malmö stad

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Samtal pågår - Kvalitetsutvärdering av vägledningssamtal på Vägledningscentrum i Malmö stad
Author Lindahl, Björn
Date 2016
English abstract
This qualitative study is a survey and evaluation of guidance at the Guidance Centre (VLC) in Malmö. The survey was conducted on the basis of a participatory and has been through 42 polls and five in-depth interviews. The aim has been to understand how participants perceive guidance based on expectations, conversational content and outcome. Based on this, then the results were analyzed with the help of socialcognitive theory: career theory (SCCT) and happenstance learning theory (HLT) to seek understanding of what quality guidance are. Another object has been to contribute with suggestions for development of the guidance on Guidance Centre. The result shows that the majority of survey participants are satisfied with the guidance at the Guidance Center. Expectations were matched and the majority of participants were satisfied when they left. There was however a small number who were not satisfied with the visit. The results also show that there are development areas for follow-up guidance. It proved to be difficult to evaluate the quality of guidance without subsequent follow-ups.
Swedish abstract
Föreliggande kvalitativa studie är en undersökning samt utvärdering av vägledningssamtal på Vägledningscentrum (VLC) i Malmö stad. Undersökningen genomfördes utifrån ett deltagarperspektiv och har skett via 42 enkäter med fritextsvar och fem djupintervjuer. Syftet har varit att förstå hur deltagarna upplever vägledningssamtalet utifrån förväntningar, samtalets innehåll och utfall. Utifrån detta har sedan resultatet analyserats med hjälp av socialkognitiv teori; cognitive career theory (SCCT) och happenstance learning theory (HLT) för att söka förståelse kring vilken kvalitet vägledningssamtalen håller. Ytterligare ett syfte har varit att bidra med förslag på utvecklingsmöjligheter för vägledningen på Vägledningscentrum. Resultatet visar att majoriteten av deltagarna i undersökningen är nöjda med mötet/samtalet på Vägledningscentrum. Förväntningarna motsvarade deras förhoppningar och flertalet deltagare var nöjda när de gick därifrån. Det fanns dock ett litet antal som inte var nöjda med besöket. Resultatet visar också att det finns utvecklingsområden när det gäller uppföljningen av vägledningssamtalen. Det visade sig vara svårt att utvärdera kvaliteten på vägledningssamtalen utan att göra efterföljande uppföljningar.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 68
Language swe (iso)
Subject Career guidance
Expectations
Evaluation
Guidance Center
Quality assurance
Handle http://hdl.handle.net/2043/20451 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics