Främjande språkutveckling i flerspråkiga klassrum

DSpace Repository

Främjande språkutveckling i flerspråkiga klassrum

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Främjande språkutveckling i flerspråkiga klassrum
Author Ban Holm, Annelie ; Carlson, Emelie
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med vår studie är att undersöka hur lärares undervisning med hjälp av stödstrukturer skapar främjande läs- och skrivmiljöer för största möjliga språkutveckling hos andraspråkselever. Undersökningen har genomförts genom intervjuer och observationer på sex olika skolor i flerspråkiga klassrum. Tidigare forskning kring stödstrukturer, språkaktiviteter och andraspråksutveckling i klassrummet presenteras och kopplas till det som framkom vid de olika observationerna och intervjuerna. Resultatet visar att lärarna bygger upp sin undervisning genom att använda sig av olika former av stödstrukturer för att utveckla andraspråkselevernas språk. Dessutom såg vi att det som verkade främjande för språkutvecklingen var: språkutveckling genom samtal, situerat lärande i språkutvecklande arbete, att eleverna vidgade sitt språk genom skönlitteratur, cirkelmodellen som stöd för språkutvecklingen, att ställa krav i arbetet med språket, hjälpmedel som en väg in i språket och modersmål som stöd. Lärarna arbetar på ett medvetet sätt för att stödja språkutveckling hos andraspråkseleverna. De främsta slutsatser vi drar är att lärarna arbetar på varierande vis med olika stödstrukturer vid undervisningen av elever med andraspråk. Samtliga ovan nämnda arbetssätt är språkutvecklande då de kan knytas till tidigare forskning även om vi inte anser att alla lärare är medvetna om denna koppling.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 49
Language swe (iso)
Subject andraspråk
andraspråksundervisning
cirkelmodellen
modersmål
samtal
skönlitteratur
språkutveckling
stödstrukturer
Handle http://hdl.handle.net/2043/20494 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics