”SÅ SOM DU SJÄLV VILL BLI BEMÖTT, BEMÖTER DU ANDRA”

DSpace Repository

”SÅ SOM DU SJÄLV VILL BLI BEMÖTT, BEMÖTER DU ANDRA”

Details

Files for download
Icon
doc-OpenOfficeWriter
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ”SÅ SOM DU SJÄLV VILL BLI BEMÖTT, BEMÖTER DU ANDRA”
Author Linderos, Camilla
Date 2015
English abstract
This study has been done to see how the staff in daily activity centers experience their interaction and how they are working to provide a good response. There is a limited amount of studies in the chosen field and there is a common awareness among scientists that an attitude problem exists. There is an awareness of the fact that it needs more education about communication and interaction. The study was carried out with a qualitative method with semi-structured interviews. The staff who participated in the study worked in privately owned or publicly managed daily activity centers across the southwest of Skåne. By having the staff reflect on their approach and how they interacted, it raised an awareness of when a less than ideal interaction had occurred and this was seen as a part of the process. They saw their interaction with the users as important and significant. To facilitate empowerment to the user, the staff treats the users with respect. This helps build up a sense of trust and security between them. The conclusion of the study was that staff members were aware of their own interaction with their users and that education was an important part of creating knowledge and experience in interaction and communication. The staff also had an understanding of how communication and attitudes belonged to the interaction and how they could improve their approach by reflecting and discussing it with their fellow staff members.
Swedish abstract
Denna studie har gjorts för att se hur personal på daglig verksamhet uppfattar sitt eget bemötande och hur de arbetar med att ge ett bra bemötande. Den forsknings som finns är begränsad, speciellt inom det valda området och det finns en gemensam medvetenhet hos forskarna att det finns en bemötandeproblematik. En medvetenhet hos forskarna att det behövs mer utbildning som handlar om kommunikation och bemötande. Metoden som har använts i denna studie är en kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer. Den personal som deltog i studien arbetade inom kommunalt eller på privatägd daglig verksamhet runt om i sydvästra Skåne. Personalen fick möjligheten att reflektera över sitt bemötande och det fanns en medvetenhet i när ett dåligt bemötande gavs och detta såg personalen som en del av en process. De såg sitt bemötande av brukarna som viktigt och betydelsefullt och för att stärka brukarnas empowerment bemöter personalen dem med respekt genom att skapa tillit och trygghet hos brukarna. Det som studien kom fram till var att personalen hade en medvetenhet inom sitt eget bemötande och att utbildning var en viktig del av att skapa sig kunskap och erfarenheter inom bemötande och kommunikation. Personalen hade även en förförståelse i hur kommunikation och attityder hörde ihop med bemötandet och hur de kunde förbättra sitt bemötande genom att reflektera och diskutera med sina medarbetare.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject daily activity center
empowerment
personnel
treated
interaction
Handle http://hdl.handle.net/2043/20502 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics