“Jag är normbärare, vad vill jag förmedla?” - en aktionsforskningsstudie om normkritisk pedagogik / ”I´m a carrier of norms, what do I want to convey?” - an Actionresearch Study of Normcritical Pedagogy

DSpace Repository

“Jag är normbärare, vad vill jag förmedla?” - en aktionsforskningsstudie om normkritisk pedagogik / ”I´m a carrier of norms, what do I want to convey?” - an Actionresearch Study of Normcritical Pedagogy

Details

Files for download
Icon
Main article
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title “Jag är normbärare, vad vill jag förmedla?” - en aktionsforskningsstudie om normkritisk pedagogik / ”I´m a carrier of norms, what do I want to convey?” - an Actionresearch Study of Normcritical Pedagogy
Author Kraft, Hilda
Date 2016
Swedish abstract
I detta examensarbete får du följa en aktionsforskningsprocess genom alla dess delar. Forskaren och två verksamma lärare på en grundskola vill undersöka hur normkritisk pedagogik kan bedrivas i undervisningspraktiken. Normkritisk pedagogik är ett verktyg för att förstå och synliggöra hur olika normer samverkar och skapar obalans i makt samt hur de kan ifrågasättas för att förändra ojämlika strukturer. Syftet med studien är att bidra till att utveckla normkritiska undervisningspraktiker i historieundervisningen. Vi ville ta reda på vad det innebär att arbeta normkritiskt och hur ett avgränsat tema i historieundervisning kan utformas utifrån ett normkritiskt perspektiv. Det har också undersökts på vilket sätt normkritisk pedagogik kan förändra lärares pedagogiska grundsyn samt hur normkritiska perspektiv kan bli en inkluderad del av lärares undervisningspraxis. För att finna svar på frågeställningarna har de kvalitativa metoderna intervju och videoobservation använts. Både forskningsprocessen och dess resultat har granskats med hjälp av de tre följande teoretiska områdena: Judith Butlers (1990) queerteori, Paulina de los Reyes och Diana Mulinaris (2005) intersektionalitetsteori samt Kevin Kumashiros (2002) utbildningsstrategier för arbete mot diskriminering. Resultatet visar på hur lärares insikter kring betydelsen av sin egen roll i normförmedlingen växer fram parallellt med arbetet med eleverna. Vidare redovisas olika sätt att bjuda in eleverna till det kritiska granskandet av normer. Läsaren får följa hur lärarna provar sig fram för att synliggöra och ifrågasätta normen samt inkludera normbrytande perspektiv på ett självklart sätt i undervisningen. Några specifika normkritiska metoder och mer generella förhållningssätt provas i klassrummet och lärarnas reflektioner kring utfallet porträtteras. Slutsatserna visar på att lokalt värdefull kunskap har skapats samt att flera slutsatser är generellt intressanta för pedagogiska verksamheter i allmänhet. Utifrån de erfarenheter studien har gjort har det därför utformats en normkritisk checklista för lärare.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 57
Language swe (iso)
Subject normkritisk pedagogik
normer
anti-diskriminering
intersektionalitet
maktstrukturer
historieundervisning
grundskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/20504 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics