Miljö och kreativitet. Environment and creativity

DSpace Repository

Miljö och kreativitet. Environment and creativity

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Miljö och kreativitet. Environment and creativity
Author Grevstad, Michaela ; Palm, Camilla
Date 2016
Swedish abstract
Abstract Grevstad, Michaela & Palm, Camilla (2016). Miljö och kreativitet. Malmö: Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem: Malmö högskola. Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på hur fritidspedagogerna upplever det är att bedriva kreativa aktiviteter i skolans fysiska miljö. Det vi främst har undersökt är pedagogers och elevers uppfattning om den fysiska miljön. Med den fysiska miljön syftar vi på lokaler, möblering och material. Vi har utgått från tre frågeställningar: Hur ser fritidspedagogerna på att bedriva sin verksamhet, ur ett kreativt perspektiv, i skolmiljö? Hur upplever eleverna den fysiska miljön de vistas i under sin tid på fritidshemmet? Och Hur ser fritidspedagogernas och elevernas drömfritids ut? För att få svar på dessa frågeställningar har vi intervjuat sex fritidspedagoger på tre skolor och sammanlagt tio elever i åldrarna sju till åtta år på två olika skolor. Exempel på frågor vi ställt till fritidspedagogerna är: Upplever du miljöerna som genomtänkta för att uppfylla er verksamhetsuppdrag? Hur skulle du önska att fritidshemmets lokaler var utformade? Genomgående i vårt arbete använder vi oss av två begrepp, miljö och kreativitet. För att förklara dessa två begrepp har vi valt att ta hjälp av John Deweys teorier om miljö och Lev Vygotskijs teorier om kreativitet. Slutsatserna som vi har kunnat dra efter att ha tagit del av forskning och utfört vår undersökning är att fritidspedagogerna anser att det kreativa och spontana skapandet har fått stå till sidan då fritidshemmet och skolan delar lokaler. När det gäller eleverna visade det sig att de inte reflekterade särskilt mycket över den miljö de befann sig i, eller snarare att de var ovana att reflektera över den.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 49
Language swe (iso)
Subject Fritidshem
Fysisk miljö
Kreativitet
Material
Samverkan
Skolmiljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/20505 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics