"Jag skulle vilja ha fler kollegor som inte är så jävla normala" - En studie av fritidspedagogers arbete för att motverka traditionella könsmönster

DSpace Repository

"Jag skulle vilja ha fler kollegor som inte är så jävla normala" - En studie av fritidspedagogers arbete för att motverka traditionella könsmönster

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Jag skulle vilja ha fler kollegor som inte är så jävla normala" - En studie av fritidspedagogers arbete för att motverka traditionella könsmönster
Author Gillborg, Maria ; Sundell, Wictor
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet var att undersöka hur fritidspedagoger arbetar med att motverka traditionella könsmönster, vilket enligt styrdokument är ett av skolans uppdrag. I läroplanen för skola, förskoleklass och fritidshem definieras dock inte vad ett sådant arbete egentligen innebär, vilket lett oss fram till den första frågeställningen: ”Hur definierar fritidspedagoger traditionella könsmönster?”. Tidigare forskning om jämställdhetsarbete i skolan har konstaterat att det arbetet ofta får stå till sidan för andra, mer mätbara, områden. Andra refererade studier påvisar att lärare kan uppfatta jämställdhetsarbete som irrelevant eller till och med hotfullt, varför vår andra frågeställning var ”Hur arbetar fritidspedagoger för att motverka traditionella könsmönster?”. Den sista frågeställningen var ”Hur vill fritidspedagoger vidareutveckla sitt arbete i att motverka traditionella könsmönster?” för att undersöka informanternas utvecklingssträvan. I vår studie har vi utgått från teorier om kön som något performativt och att det samtidigt råder en snäv heteronormativitet i skolan. Samtidigt utgår vi också ifrån teorier om att samhället i stort präglas av ett genussystem som tydligt isärhåller maskulinitet och femininitet. Den empiriska undersökningen har utgått från en kvalitativ metod och innefattat semistrukturerade intervjuer och observationer. Resultatet från undersökningen visar att jämställdhetsarbete inte är en prioriterad del av arbetet, däremot anses det vara viktigt av alla informanter. Merparten av informanterna uttrycker sig vilja motverka traditionella könsmönster. Deras praktik vittnar om motsatsen, att traditionella könsmönster, i form av tillsägelser, könskodade aktiviteter och förväntat beteende från barnen, befästs mer eller mindre omedvetet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 52
Language swe (iso)
Subject femininitet
fritidshem
fritidspedagoger
genus
heteronormativitet
könsmönster
maskulinitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/20507 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics