Informellt lärande i fritidshemmets verksamhet

DSpace Repository

Informellt lärande i fritidshemmets verksamhet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Informellt lärande i fritidshemmets verksamhet
Author Nilsson, Jerry ; Aidan, Alia
Date 2016
Swedish abstract
Examensarbetets syfte är att med utgångspunkt i sociokulturella teorier och teorier om informellt lärande få en fördjupad kunskap kring informellt lärande i fritidshemmets verksamhet. Frågeställningarna är: vad är och hur sker informellt lärande, enligt fritidspedagogerna, i fritidshemmets verksamhet? Och hur ter sig det informella lärandet i fritidshemmet med utgångspunkt i sociokulturella teorier? De sociokulturella teorier som använts kommer ifrån Roger Säljös tolkningar och begrepp. Metoderna som använts är intervjuer och observationer. Intervjuerna har använts för att besvara första frågan i frågeställningen och har genomförts individuellt med två fritidspedagoger och i par med två fritidspedagoger. Observationerna besvarar andra frågan och genomfördes på tre fritidshem där situationer för informellt lärande har studerats. Det samlade resultatet av observationerna och intervjuerna är, generellt sett, att informellt lärande på fritidshemmen främst sker i barnens samspel med varandra, i deras communities of practice.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject Fritidshem
fritidspedagoger
informellt lärande
kommunikation
samspel
sociokulturellt perspektiv
sociokulturella teorier
Handle http://hdl.handle.net/2043/20509 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics