Arbetsområden i NO- och teknikundervisningen som lärare väljer att förlägga utanför klassrummet

DSpace Repository

Arbetsområden i NO- och teknikundervisningen som lärare väljer att förlägga utanför klassrummet

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Arbetsområden i NO- och teknikundervisningen som lärare väljer att förlägga utanför klassrummet
Author Sandvall, Mindi ; Nilsson, Sara
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att klargöra vilka arbetsområden i NO- och teknikundervisningen som lärare i årskurs F-3 väljer att förlägga utanför klassrummet samt vad dessa val grundar sig på. Studien har genomförts med en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer genomfördes för att uppfylla syfte och besvara frågeställningar. Frågeställningarna vi har för avsikt att besvara är: Vilka arbetsområden i NO- och teknikundervisningen väljer lärare i årskurs F-3 att förlägga utanför klassrummet och varför? och Vilka faktorer påverkar lärarnas val av arbetsområden och dess omfattning? Den insamlade empirin har analyserats och vidare strukturerats i en tematisering med utgångspunkt i våra frågeställningar. Resultatet visar att lärare framförallt förlägger arbetsområdena Årstiderna, Närmiljön och Kraft och rörelse utanför klassrummet. Dessa arbetsområden väljer lärarna att förlägga utanför klassrummet då de ser betydelsen av att verklighetsanknyta klassrumsundervisningen, en möjlighet att förena teori med praktik för ett mer bestående lärande, gruppens betydelse för lärandet samt att eleverna får lära genom praktisk handling. Resultatet visar även att lärarnas kunskaper i och om utomhuspedagogik samt vilket material lärarna ämnar använda påverkar i vilken omfattning lärarna väljer att förlägga undervisning i NO- och teknik utanför klassrummet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject Arbetsområde inom NO och teknik
faktorer
intervjuer
lärare
utanför klassrummet
utomhuspedagogik
val
Handle http://hdl.handle.net/2043/20520 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics