Platsens betydelse för lärande - Lärares syn på NO-undervisning utanför klassrummet

DSpace Repository

Platsens betydelse för lärande - Lärares syn på NO-undervisning utanför klassrummet

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Platsens betydelse för lärande - Lärares syn på NO-undervisning utanför klassrummet
Author Edlund, Emmy
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka lärares syn på platsens betydelse för elevers lärande i NO-ämnena. Detta har gjorts genom att tidigare forskning sammanställts och sedan har sex kvalitativa intervjuer genomförts för att få reda på lärares syn om platsens betydelse för lärande i NO-ämnena. Frågeställningarna som besvarats är: Hur ser lärare på NO-undervisning utanför klassrummet i relation till elevers lärande? Vilka platser utanför klassrummet använder sig lärare av i NO-undervisningen och vad styr valen? Hur organiserar lärare undervisning utanför klassrummet och vilka eventuella hinder ser de? Den insamlade empirin har analyserats och kategoriserats utifrån de teoretiska förhållningssätten som presenterats. Undersökningen visade att lärare har liknande syn på elevers lärande vid undervisning utanför klassrummet, där begrepp som verklighetsbaserat lärande och praktiskt lärande stod i fokus. Alla de intervjuade lärarna bedriver undervisning utanför klassrummet i NO-undervisningen i viss mån. I vilken utsträckning och vilka platser skiljer dock lärarna åt. Det framkom även att alla lärarna ser någon form av hinder eller svårigheter i att bedriva undervisning utanför klassrummet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject utomhusundervisning
utomhuspedagogik
platsens betydelse
lärande
lärare
Handle http://hdl.handle.net/2043/20521 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics