Förutsättningar för IKT i svenskämnet

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förutsättningar för IKT i svenskämnet
Author Jansson, Sandra ; Moritz, Tina
Date 2016
Swedish abstract
Syftet är att undersöka hur IKT används i skolan och undervisningen, speciellt i svenskämnet, och utifrån vilka förutsättningar detta sker. Det är tre frågeställningar. Den övergripande frågan är Hur rekontextualiseras IKT i lärares praktik? och för att besvara det ställdes frågorna Vilka tillvägagångssätt använder sig lärare av vid användande av IKT? och På vilket sätt tar svenskämnet plats vid användningen av IKT? Arbetet skrivs utifrån ett sociokulturellt synsätt och fokuserar svenskämnet som ett multimodalt ämne. Arbetet har ett digital literacyperspektiv med IKT:s rekontextualisering går som en röd tråd. Arbetet är av kvalitativ karaktär och empirin består av intervjuer med och observation av informanter från kommunnivå, via skolnivå och till klassrumsnivå. Resultatet visar att det finns brister i kommunikationen mellan kommun och pedagoger ute i skolan liksom olika tolkningar av IKT i undervisningssyfte. Slutsatsen är att de stora tankarna och möjligheterna med IKT som den kommunala IKT-pedagogen hade, inte praktiseras i klassrummet. Från kommunal nivå till klassrumsnivå har alltså IKT rekontextualiserats i flera steg.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject digital literacy
IKT
multimodalitet
rekontextualisering
Handle http://hdl.handle.net/2043/20524 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics