Utomhusundervisningens betydelse för elevers matematiska utveckling

DSpace Repository

Utomhusundervisningens betydelse för elevers matematiska utveckling

Details

Files for download
Icon
Main article
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Utomhusundervisningens betydelse för elevers matematiska utveckling
Author Andersson, Hanna ; Sandström, Nicole
Date 2016
Swedish abstract
Abstract I detta arbete behandlas sex lärares uppfattningar om utomhusundervisning i matematik i årskurserna F-3. Syftet med detta arbete är att synliggöra utomhusundervisningens betydelse för elevers lärande och utveckling i matematikämnet. Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har vi sett att många lärare enbart bedriver undervisning i klassrummet och bortser eller är omedvetna om de fördelar som utomhusundervisning kan bidra med. Arbetet kommer synliggöra i vilken utsträckning lärarna bedriver utomhusundervisning och deras syn på om utomhusundervisningen gynnar eller missgynnar elevers matematiska utveckling. Vi har valt att använda oss av Deweys och Vygotskijs tankar kring elevers utveckling och lärande, eftersom de är relevanta för utomhusundervisning, när vi analyserat vårt resultat. Dewey och Vygotskij förespråkar ett gemensamt lärande där man tillsammans får utforska i sociala sammanhang. Kroppslig aktivitet och kommunikation är centrala utgångspunkter i deras teorier. Insamling av empiri har skett genom kvalitativa intervjuer med sex lärare som är utbildade grundskollärare. Lärarnas tankar har analyserats med hjälp av ovanstående teoretiska perspektiv. Resultatet visar att bedrivandet av och inställningen till utomhusundervisning varierar mycket från lärare till lärare. Lärarna eftersträvar tryggheten i klassrummet där de lättare kan styra elevernas aktiviteter och uppmärksamhet. Samtliga lärare tar upp många fördelar med utomhusundervisning så som leken, sinnena och kroppens inverkan i elevers lärande. De uttrycker även att elever uppskattar utomhusundervisning då de får lära i en ny miljö. Hinder i verksamheten och brist på tid gör att många av lärarna avstår från utomhusundervisning trots att de tycker undervisningsformen är gynnsam för elevers utveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 49
Language swe (iso)
Subject elever
fördelar
nackdelar
lek
lärare
matematik
motivation
utomhusundervisning
utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/20530 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics