Kommunikationsmönster i klassrummet ur ett genusperspektiv

DSpace Repository

Kommunikationsmönster i klassrummet ur ett genusperspektiv

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kommunikationsmönster i klassrummet ur ett genusperspektiv
Author Ahlström, Julia ; Ljungberg, Matilda
Date 2016
Swedish abstract
Vi har under det här arbetet utgått från syftet som är att undersöka kommunikationsmönster i klassrummet, i svenska skolans lägre åldrar utifrån ett genusperspektiv. De frågeställningar som ställdes utifrån syftet är Hur kan kommunikationsmönster, i form av talutrymme, turtagning, verbal stöttning och intonation, se ut i den svenska skolans lägre åldrar? samt Hur ser erfarenheten ut bland lärare när det kommer till de ovannämnda delarna av kommunikationsmönstret i svenska skolans lägre åldrar? I uppsatsens litteraturgenomgång kan vi se att klassrummet verbalt domineras av pojkarna. De får mer positiv feedback för originella idéer och blir inte tillsagda vid avbrott i samma utsträckning som flickorna blir. Lärarna har dessutom olika intonation mot de olika könen: hårt till pojkar och mjukt till flickor. De metoder som användes för att få fram materialet var observationer i två klassrum och intervju med respektive klasslärare. Resultatet vi kom fram till var att lärarna har ett individperspektiv och inte ett könsperspektiv på sina elever och behandlar sina elever utifrån det. I motsats till vad litteraturen visade framkom det att det främst var flickor som tog för sig i båda klassrummen. De slutsatser vi dragit är: Även om lärarna utgår från ett individperspektiv när de bemöter sina elever har kommunikationsmönster i klassrum genom åren gått från att vara pojkdominerat till flickdominerat. Då det inte finns några tydliga ramar för hur interaktionen ska se ut, är det läraren som påverkar samspelet med sin elevsyn, sin syn på undervisningen, hur den förhåller sig till talutrymme, hur den fördelar ord och hur den verbalt stöttar sina elever. Det gör att vi kan se olika kommunikationsmönster i olika klassrum.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 49
Language swe (iso)
Subject genus
intonation
kommunikationsmönster
lärares erfarenheter
skolans lägre åldrar
svenska
talutrymme
turtagning
Verbal stöttning
Handle http://hdl.handle.net/2043/20535 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics