Concept cartoons som diskussionsunderlag i NO-undervisningen

DSpace Repository

Concept cartoons som diskussionsunderlag i NO-undervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Concept cartoons som diskussionsunderlag i NO-undervisningen
Author Sandström, Evelina ; Ristic, Suzana
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete är att få en djupare förståelse för hur concept cartoons påverkar elevers gruppdiskussioner och bidrar till deras lärande i NO-undervisningen. Eftersom vår utbildning inriktar sig mot elever i årskurs F-3, har vi valt att återspegla detta i vår studie. Det teoretiska perspektiv som legat till grund för studien är det sociokulturella lärandeperspektivet, där Mercers (1996) tre språkliga kategorier disputational talk, cumulative talk och exploratory talk har använts för att få djupare förståelse för hur elevernas olika sätt att diskutera påverkar deras lärande. Concept cartoons är ett område som är relativt outforskat och studier som inriktar sig mot vår åldersgrupp finns endast i begränsad omfattning. Utöver detta ligger studiens relevans i att concept cartoons är ett koncept som skapats utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv och det sociokulturella perspektivet som ska genomsyra vår framtida yrkesverksamhet har till följd lyst med sin frånvaro i tidigare forskning som inriktat sig mot de lägre åren. Genom observation av två klasser i årskurs 3 samlades materialet in och analyserades. Resultatet visade att endast ett fåtal av de deltagande eleverna hade drag av disputational talk och exploratory talk i diskussionerna. Majoriteten av eleverna bekräftade och byggde okritiskt vidare på det som sagts och elevernas sätt att diskutera dominerades därför av cumulative talk. Concept cartoons stödjer elever i att föra en diskussion, men har även sina begränsningar. Vi ser att concept cartoons kan användas i undervisningen men som lärare bör man vara medveten om hur det används av eleverna, för att därigenom förstå vilken typ av lärande som sker.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject Concept cartoons
cumulative talk
disputational talk
exploratory talk
gruppdiskussion
NO-undervisning
sociokulturellt perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/20545 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics