Med samtalet som grund En undersökning om hur man skapar sociala klassrumsmiljöer

DSpace Repository

Med samtalet som grund En undersökning om hur man skapar sociala klassrumsmiljöer

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Med samtalet som grund En undersökning om hur man skapar sociala klassrumsmiljöer
Author Linse, Patricia ; Lundberg, Hanna
Date 2016
Swedish abstract
I vårt examensarbete har vi intervjuat och observerat två lärare på två skolor, en på vardera skola, då syftet är att undersöka hur samtalet används i sociala samspel i två klassrum, såväl mellan lärare och elev som mellan elev och elev. Våra frågeställningar är Hur ser de två lärarna på det sociala samspelet i klassrummet och vilka tankar har de om samtalets roll och plats? och Vilka olika former av samtal framträder i den sociala klassrumsmiljön? För att kortfattat beskriva vårt problemområde kan vi säga av egna erfarenheter att en del klasser har brist på samtal och här existerar mycket enskilt arbete. På grund av det vill vi närgranska två skolor för att undersöka hur samtalet ter sig i dessa klassrum. Arbetets utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet där vi främst utgår från Vygotsky men även Dysthe. Därmed är den klassrumsmiljö som studien handlar om, det samspel som sker mellan individerna i klassrummet. Resultatet visar på att båda intervjuade lärarna anser att dialogen är den eftersträvande samtalsmetoden. Den visar även på vikten av goda relationer för att ett samtal ska vara så givande som möjligt. I analysen som behandlas i resultatet kan vi se att dialogen är just den eftersträvande metoden men att de båda lärarna använder den olika mycket. Efter att de båda lärarna anser att de har goda relationer i klassrummet, kan vi då vi analyserar se att det stämmer. Vi ser tydligt att majoriteten av eleverna har goda relationer med varandra och med lärarna genom att de hjälper varandra, pratar med varandra och respekterar varandra. I vår slutdiskussion skriver vi om hur vi anser att monologen och dialogen bör samspela i undervisningen och att samtalet är viktigt. Det här samtalet bör därför ges utrymme för, och det i en lugn klassrumsmiljö. Vi avslutar med en tanke kring vidare forskning som rör det fysiska klassrummets betydelse för samtalet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject interaktion
klassrumsmiljö
lärandemiljö
samtal
social miljö
sociokulturell
Handle http://hdl.handle.net/2043/20561 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics