Lärares uppfattning om nivågrupperingars påverkan på elevers kunskapsutveckling i matematik

DSpace Repository

Lärares uppfattning om nivågrupperingars påverkan på elevers kunskapsutveckling i matematik

Details

Files for download
Icon
Main article
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares uppfattning om nivågrupperingars påverkan på elevers kunskapsutveckling i matematik
Author Gustafsson, Malin ; Nilsson, Nina
Date 2016
Swedish abstract
Detta arbete började ta sin form redan under tidig vår 2015. Då skrev vi vårt SAGarbete som lade grunden till detta examensarbete om nivågruppering. Vi fokuserade vid vårt SAG-arbete (en kunskapsöversikt) på fördelar och nackdelar med nivågruppering i matematikundervisning och inte så mycket om hur nivågruppering påverkar eleverna. Vi kommer därför nu gå djupare in på nivågruppering och framförallt hur elevernas kunskapsutveckling påverkas sett ur lärares perspektiv. Vi har valt att utgå från Vygotskijs sociokulturella teori vid analys av vårt resultat. Detta eftersom teorin beskriver var den mest gynnsamma kunskapsutvecklingen hos en människa sker. Vi har satt oss in i den forskning som tidigare bedrivits inom ämnet och kan konstatera att det inte finns särskilt många relevanta undersökningar eller artiklar ur svenska skolors perspektiv på nivågruppering i matematik. Inte heller i de årskurser, som vi genom vår utbildning får behörighet i; F-3, finns det relevant forskning. Vi har därför intervjuat lärare i vår närmiljö för att få ta del av deras åsikter, tankar och uppfattningar inom ämnet. Resultatet som framgick vid våra intervjuer är bland annat att dagens lärare inte är särskilt insatta i den forskning som finns och bedrivs inom nivågruppering. Däremot använder alla de tillfrågade nivågrupperingar på något sätt vid flera olika tillfällen i sin matematikundervisning. Ingen av respondenterna använder fasta nivågrupperingar utan dessa grupper brukar variera beroende på syfte och uppgift. Alla respondenter är negativt inställda till att låta eleverna vara delaktiga vid gruppindelning. Vi avslutar med en diskussion kring våra tankar och slutsatser inom ämnet baserat på vad detta arbete resulterat i.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject differentiering
kunskapsutveckling
matematik
lärare
elever
nivågruppering
sociokulturellt
grupper
gruppkonstellationer
F-3
Handle http://hdl.handle.net/2043/20573 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics