”Det är upp till läraren själv” Lärares arbetssätt och tankar kring matematikläxor

DSpace Repository

”Det är upp till läraren själv” Lärares arbetssätt och tankar kring matematikläxor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Det är upp till läraren själv” Lärares arbetssätt och tankar kring matematikläxor
Author Andersson, Rebecca ; Harvigsson, Sofie
Date 2016
Swedish abstract
Vårt syfte var att lyfta fram olika lärares tankar kring hur och varför de arbetar med läxan som undervisningsform, samt hur läxor påverkar elevernas lärande utifrån det sociokulturella och det behavioristiska perspektivet. I arbetet med att samla in och analysera empirin följde vi den kvalitativa forskningsmetoden. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med fyra matematiklärare i årskurs 6 på olika skolor och resultatet från dem analyserades utifrån våra problemställningar och en koppling gjordes till våra valda teorier. I likhet med annan samhällsvetenskaplig forskning redovisades resultatet i samband med en analys. Arbetet ger läsaren en inblick i hur lärarna tänker kring läxan som ett verktyg för elevernas lärande. Det framkommer även hur lärarna sätter läxan i relation till arbetet före utdelningen av matematikläxan samt hur uppföljningen sker i samband med den. Ur tidigare forskning kring läxor och från den insamlade empirin lyfts det fram att eleverna arbetar på egen hand och utvecklar därmed inte en färdighetsträning i interaktion med andra elever eller lärare. Resultatet visar att lärarna tror att läxan ger eleverna en ökad kunskap, färdighetsträning samt repetition. I analysen syns det således att läxan används ur ett behavioristiskt synsätt. Vi såg i läxforskningen och i elevers läxor att det sociokulturella perspektivet inte är vanligt förekommande, i och med det har vi valt att lyfta fram det i vår undersökning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject behavioristiskt perspektiv
elever
kvalitativ intervju
lärare
läxor
matematikläxor
sociokulturellt perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/20574 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics