Nyanlända elever i den svenska skolan. En granskning av vad pedagoger i Malmö anser angående förberedelseklass respektive ordinarie klass

DSpace Repository

Nyanlända elever i den svenska skolan. En granskning av vad pedagoger i Malmö anser angående förberedelseklass respektive ordinarie klass

Details

Files for download
Icon
Examensarbete
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Nyanlända elever i den svenska skolan. En granskning av vad pedagoger i Malmö anser angående förberedelseklass respektive ordinarie klass
Author Faizian, Avin ; El-Eina, Zahra
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med den kvalitativa studien var att undersöka vilket av tillvägagångssätten, förberedelseklass eller ordinarie klass som är mest lämpligt enligt pedagoger, för att främja nyanlända elevers lärande och utveckling. I studien deltog två skolor, som arbetar med olika mottagningsmodeller för nyanlända elever. Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med sex pedagoger; en lärare, en rektor och en specialpedagog deltog från varje skola. Med stöd av intervjuerna och tidigare forskning kunde vi besvara vår frågeställning: Vilka för- och nackdelar ser pedagoger med de olika mottagningsmodellerna för nyanlända elever? I diskussionen av resultatet utgick vi från Vygotskijs teorier, sociokulturell teori och teorin om stöttning. Diskussionen har även skett med hjälp av tidigare forskning som är relevant för vår studie. Det har framkommit av pedagoger att det som främjar nyanlända elevers utveckling är att eleverna får grunderna i språket, är i en sociokulturell miljö, får stöttning, integrerad/ inkluderas in i skolans verksamheter och få starta i en lugn miljö. Pedagogerna menar att antingen förberedelseklass eller ordinarie klass bidrar med några av dessa aspekter. Slutsatsen vi drog utifrån resultat och diskussionen är att en kombination mellan förberedelseklass och ordinarie klass är bäst för nyanlända elever eftersom det bidrar till språkutveckling, kunskapsutveckling och att eleverna integreras/inkluderas in i skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject Exkludering
Förberedelseklass
Inkludering
Integrering
Nyanlända
Ordinarie klass
Sociokulturellt perspektiv
Stöttning
Handle http://hdl.handle.net/2043/20575 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics