Fastighetsmäklaren och köpekontraktet

DSpace Repository

Fastighetsmäklaren och köpekontraktet

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Fastighetsmäklaren och köpekontraktet
Author Jingryd, Ola
Date 2016
English abstract
The Swedish real estate broker is obliged under 8 § of the Estate Agents Act to diligently safeguard the interests of both buyer and seller. Under 16 § of the same Act, the broker is bound to a duty to inform and to advise the parties with respect to the property and matters of legal, financial, and/or technical nature pertaining to the sale. 21 § provides that the broker must strive to ensure that the parties enter into agreement in matters that need to be resolved in connection to the sale. Together, these provisions constitute the broker's contract-engineering duty. The present article deals with the specific obligations entailed in this duty. These obligations are: 1. to identify the issues that need to be resolved; 2. to present, and in some cases advocate, contractual solutions to these issues; 3. to formulate all contract clauses in an adequate manner, with a view mainly (but not exclusively) to prevent future disputes; 4. to ensure that the parties are aware of the full meaning of all parts of the contract they are about to enter, including, where applicable, alternative solutions, or whether the contract deviates from the applicable law; 5. to strive to ensure that all contracts are documented, i.e. primarily that they are entered in writing.
Swedish abstract
Fastighetsmäklaren i Sverige är enligt 8 § fastighetsmäklarlagen skyldig att omsorgsfullt tillvarata köparens och säljarens intressen. Enligt 16 § i samma lag har mäklaren en rådgivnings- och upplysningsplikt beträffande fastigheten och frågor av juridisk, ekonomisk och/eller teknisk art som rör överlåtelsen. 21 § anger att mäklaren ska verka för att parterna träffar överenskommelse om frågor som behöver lösas, samt upprätta de för överlåtelsen nödvändiga handlingarna. Tillsammans bildar dessa bestämmelser mäklarens s.k. handlingsplikt. Denna artikel redogör för de olika skyldigheter mäklarens handlingsplikt omfattar. De är: 1. att identifiera de frågor som behöver lösas; 2. att ta fram och föreslå, och i vissa fall aktivt förespråka, kontraktsmässiga lösningar på dessa frågor; 3. att formulera alla kontraktsklausuler på ett godtagbart sätt, framför allt (men inte enbart) för att förebygga framtida tvister; 4. att tillse att parterna förstår innebörden av kontraktets alla delar, i förekommande fall även om de alternativa lösningar som står till buds eller om kontraktet innebär en avvikelse från bestämmelser i lag; 5. att verka för att alla överenskommelser dokumenteras, dvs. i första hand att de ingås skriftligen.
Publisher Stiftelsen Stockholms juridiska fakultets tidskrift
Host/Issue Juridisk Tidskrift;2015/16
Volume 3
ISSN 1100-7761
Pages 531-557
Language swe (iso)
Subject Fastighetsförmedling
fastighetsmäklare
fastighetsrätt
civilrätt
mäklarrätt
mellanmansrätt
real estate brokerage
real estate law
private law
brokerage law
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE
Handle http://hdl.handle.net/2043/20582 Permalink to this page
Link http://www.jt.se... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics