Lärarens roll i användandet av laborativt material i matematikundervisningen

DSpace Repository

Lärarens roll i användandet av laborativt material i matematikundervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärarens roll i användandet av laborativt material i matematikundervisningen
Author El Daoud, Fatme ; Larsson, Malin
Date 2016
Swedish abstract
Våra upplevelser och erfarenheter kring lärarens roll har gjort att vi har valt att skriva ett examensarbete om just lärarens arbetssätt med laborativt material i matematikundervisningen. Vi har begränsat oss genom att undersöka interaktion mellan lärare och elev. Syftet med detta arbete är att undersöka lärarens roll i användandet av laborativt material inom matematikundervisningen, samt hur läraren skapar förutsättningar för interaktion mellan sig och eleven. Vår metod var att utgå från tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter samt att observera och intervjua verksamma pedagoger. Därefter analyserade vi insamlade data i resultatet och analysen med hjälp av teoretiska perspektiv. Resultatet från vår undersökning är baserat på fyra observationer och fem intervjuer med lärare och en specialpedagog på tre olika skolor i Skåne. Resultatet visar att de flesta lärare har ett positivt förhållningssätt till användandet av laborativt material i matematikundervisningen. Samt att man genom det kan skapa flera förutsättningar för interaktion mellan lärare och elev genom att man bl.a. anpassar materialet utifrån eleverna och på så sätt stötta eleverna och utmana de som är i behov av det. Lärarnas användning av det laborativa materialet var olika, dels som hjälpmedel för att öka elevers förståelse för det abstrakta i matematiken och dels som något naturligt i varje planering för att uppnå olika lärandemål.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject elever
interaktion
konkret material
kunskap
laborativt material
lärande
lärarens roll
matematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/20584 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics