”Hur länge är inte så länge?” Tidsuppfattning och tidsbegrepp i förskolan. Preschoolers perception of time

DSpace Repository

”Hur länge är inte så länge?” Tidsuppfattning och tidsbegrepp i förskolan. Preschoolers perception of time

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ”Hur länge är inte så länge?” Tidsuppfattning och tidsbegrepp i förskolan. Preschoolers perception of time
Author Kjellsson Carlsson & Möller, Pia & Anette
Date 2016
English abstract
In a previous ethnographic study drew attention to a child's question about time. "How long is not so long?" and on the basis of this question, we created the aim of this study was to find out how young children relate to time and to examine how teachers respond to children with different tidsbegrepp. We have chosen to make use of the following questions, how to describe children's experience of time? How describes the teachers their experience of time? How can educators get the kids to understand different concept of time? Through the use of qualitative interviews with children and adults, we have gathered our empirical evidence, which we then analyzed using current research and key concepts such as relative time, the absolute time, sequence, and time and distance. With these concepts, we would like to point out that it is not a matter of strict defined physical terms, but more on how we experience and describes the time that laymen.
Swedish abstract
I en tidigare etnografisk studie uppmärksammade vi ett barns fråga om tid. ”Hur länge är inte så länge?” och utifrån denna fråga skapade vi syftet till denna studie som blev att ta reda på hur små barn förhåller sig till tid och att undersöka hur pedagogerna bemöter barn med olika tidsbegrepp. Vi har valt att använda oss av följande frågeställningar, Hur beskriver barn sin upplevelse av tid? Hur beskriver pedagogerna sin upplevelse av tid? Hur kan pedagoger få barnen att förstå olika begrepp om tid? Genom att använda oss av kvalitativa intervjuer med barn och vuxna har vi samlat in vår empiri som vi sedan analyserat med hjälp av aktuell forskning och nyckelbegrepp som relativ tid, absolut tid, ordningsföljd samt tid och avstånd. Med dessa begrepp vill vi poängtera att det inte är en fråga om de strikta definierade fysikaliska termerna, utan mer om hur vi upplever och beskriver tid som lekmän. I vårt resultat kom vi fram till att barns platser och vuxnas tidsrytmer har stor betydelse för hur barn förstår tid och rum. William J. Friedman undersöker detta genom att använda sig av tidscyklar för att se om barnen kan förstå hur olika rytmer hänger samman. Utifrån detta har vi förstått att små barn inte har samma tidsuppfattning och förståelse för tid som vuxna har. Med hjälp av konkreta material om tidsbegrepp som är kopplade till vardagshändelser kan pedagogerna hjälpa barnen att förstå tid.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject Absolut tid, förskolan, ordningsföljd, relativ tid, tid och avstånd
Handle http://hdl.handle.net/2043/20611 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics