Samlingen och det kompetenta barnet

DSpace Repository

Samlingen och det kompetenta barnet

Details

Files for download
Icon
Examensarbete
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samlingen och det kompetenta barnet
Author Andersson, Sara ; Ekdahl, Ida
Date 2016
Swedish abstract
Denna studie har som syfte att undersöka hur pedagoger styr barnen under en samling, men även att undersöka hur och vad som blir föremål för deras styrningsingripande. Vi kommer att titta på vilka tekniker pedagogerna väljer att använder sig av. Med studien vill vi få en förståelse för hur pedagogerna bemöter barn under samling för att hjälpa dem utvecklas. Vi har genomfört en kvalitativ undersökning där vi använt oss utav observationer med fältanteckningar samt samtalsintervjuer med ljudinspelningar som transkriberats. I denna studie har inte barngruppen varit det intressanta utan vårt fokus har varit på pedagogerna, och hur de möter styrnings situationer i samlingen, men även vad de själva har för bild av det. Den insamlade empirin analyserade vi med hjälp utav Foucaults teorier om makt och styrning. Vi har även använt oss av teorier om vad det kompetenta barnet är. Resultatet från analysen visar på att pedagogerna arbetar mot ett gemensamt mål, en utveckling av det kompetenta barnet. Ett mål som de arbetar mot med hjälp av olika styrningstekniker, som rutiner, normalisering, övervakning och en makt som är av god sort.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Samling
Det kompetenta barnet
Förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/20613 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics